Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 8551 - 8580

ANÉMIE U PACIENTŮ S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

A. Tomášek, S. Janoušek, R. Miklík, M. Šebo, E. Dvořáková, J. Špinar (Brno)

Úvod: Pozorování z poslední doby ukazují, že anémie je pravděpodobně jedním z faktorů negativně ovlivňující průběh některých kardiovaskulárních onemocnění. Cíl:...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OPTIMALIZACE EFEKTIVITY SRDEČNÍ HEMODYNAMIKY

R. Vopálka, M. Táborský (Praha)

Ve svém sdělění  představuji novou metodu vedoucí k otimalizaci hemodynamického efektu práce srdce. Jedná se o technologii modulace srdeční kontraktility...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MINIINVAZIVNÍ MYOKARDIÁLNÍ REVASKULARIZACE U SENIORŮ-ANALÝZA ČASNÝCH VÝSLEDKŮ

Z. Šorm, J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní analýza časných výsledků po myokardiální revaskularizaci minimálně invazivní metodou u seniorů od 70 let rozdělených do dvou věkových...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EMBOLIZACE VĚTVÍ ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR JAKO KOMPLIKACE PŘÍMÉ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKY ŘEŠENÁ LOKÁLNÍ TROMBOLÝZOU

J. Maňoušek, M. Poloczek, J. Pařenica, J. Sedmík, J. Špinar (Brno)

Úvod. Možnou komplikací akutní koronarografie a přímé koronární angioplastiky (PCI) jsou embolizace do systémového řečiště včetně splanchnických tepen. Mortalita poznané...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNA KORONÁRNA INTERVENCIA NECHRÁNENÉHO KMEŇA ACS – 1 ROČNÝ FOLLOW-UP

P. Blaško, J. Veselka, D. Zemának, R. Duchoňová, P. Hájek, M. Malý, D. Tesař (Ostrava, Praha)

Cieľ práce: Sledovať výskyt úmrtia, revaskularizácie a cievnej mozgovej príhody u pacientov po PCI (perkutánna koronárna intervencia) kmeňa ACS (arteria...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV KARDIOCHIRURGICKÉ REVASKULARIZACE MYOKARDU NA GLOBÁLNÍ SYSTOLICKOU A DIASTOLICKOU FUNKCI LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ A VIABILNÍM MYOKARDEM – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

T. Skála, M. Hutyra, M. Kamínek, D. Horák, P. Němec, J. Lukl (Olomouc)

V přednášce jsou uvedeny dílčí výsledky změn parametrů globální systolické a diastolické funkce levé komory srdeční u pacientů s ischemickou...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

LIPIDY A RIZIKO ATEROSKLERÓZY V ČESKÉ POPULACI

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marušiaková, O. Simerská (mimo zam., Čáslav, Praha)

Vysoká prevalence rizikových faktorů (RF) včetně lipidů v populaci České republiky jebezpochyby příčinou vysoké nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SÍŇOVÉ ARYTMIE PO CHIRURGICKÉ LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

R. Krausová, J. Kautzner, J. Malý, J. Pirk, I. Skalský (Praha)

Perioperační radiofrekvenční (RF) ablace se stává rutinní metodou léčby fibrilace síní (FS) u pacientů indikovaných ke kardiochirurgickým zákrokům. Problémem v ...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÉ V KRITICKÉM STAVU – KAZUISTIKA

P. Blaško, J. Fiedler, D. Černá, J. Veselka (Ostrava, Praha)

Úvod: Balónková valvuloplastika aortální chlopně (BAV) u dospělých s degenerativní kalcifikovanou stenózou se používá zřídka, u toho času inoperabilních pacientů...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TERAPEUTICKÁ VASKULOGENEZE U PACIENTŮ S KRITICKOU KONČETINOVOU ICHÉMIÍ DOLNÍCH KONČETIN

M. Chochola, P. Pytlík, P. Kobylka, L. Skalická, S. Beran, P. Vařejka, S. Jirát, J. Křivánek, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

ÚvodCílem projektu podporovaného grantem IGA NR 8047-3 bylo zjistit bezpečnost a účinnost autologonní transplantace dřeňových buněk intraarteriální cestou u pacientů...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÉ VYŠETŘENÍ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ PO PRODĚLANÉ PROTINÁDOROVÉ TERAPII ANTRACYKLINY

Z. Nováková, K. Krontorádová, H. Hrstková, J. Šťastná, L. Elbl, I. Tomášková, N. Honzíková, B. Fišer, E. Závodná (Brno)

Úvod: Cílem studie byla analýza kardiovaskulárních parametrů během bicyklové ergometrie u bývalých onkologických pacientů a zdravých dětí a adolescentů. Soubor...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTY NT-PROBNP U STARŠÍ POPULACE S NORMÁLNÍ SYSTOLICKOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY BEZ ZNÁMEK SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica, C. Xxxx, J. Špinar (Nitra, SR, Brno, Nitra)

Úvod: Zvýšené hodnoty NT-proBNP dobře korelují s funkční třídou NYHA, ejekční frakcí levé komory (LK) a prognózou u pacientů se...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SIGNIFIKANTNÍ ELEVACE VE SVODU AVR PŘI HODNOCENÍ POSITIVITY ERGOMETRICKÉHO TESTU

B. Jiravská Godula, O. Jiravský, M. Bartnická, M. Branny (Třinec)

Cíl:Ověřit význam signifikantních ST elevací ve svodu aVR při ergometrii s ohledem na následující koronarografický nález.Soubor a metodika: Prospektivní sledování...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY IMPLANTACE KARDIOSTIMULAČNÍCH ELEKTROD PRO BIV STIMULACI

R. Vopálka, M. Táborský, Š. Černý, L. Ticháček (Praha)

Úvod:V současné době se stává BiV stimulace stále více užívanou metodou léčby srdečního selhání a přesto, že instrumentárium pro implantace...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

BEZPEČNOST A ÚČINNOST KOMBINACE SIROLIMU A MYKOFENOLÁTU MOFETILU U PACIENTŮ V POZDĚJŠÍM OBDOBÍ PO TRANSPLANTACI SRDCE S RENÁLNÍ DYSFUNKCÍ

P. Hude, L. Špinarová, J. Krejčí, H. Pavelčíková, J. Černý, A. Sirotková (Brno)

Úvod: Na vzniku či progresi renální dysfunkce  po transplantaci srdce (HTx) se podílí podávání kalcineurinových inhibitorů (CNI).Cíl: Zhodnotit bezpečnost a...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZMĚNY VYBRANÝCH ECHOKARDIOGRAFICKÝCH PARAMETRŮ FUNKCE PRAVÉ KOMORY PO PLICNÍ ENDARTEREKTOMII

D. Ambrož, T. Paleček, J. Lindner, P. Jansa, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod a cíl studie:  Plicní endarterektomie (PEA) je léčebnou metodou volby u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH).  Úspěšná...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VASKULITÍDY A KORONÁRNÍ POSTIŽENÍ

I. Hofírek, J. Litzman, V. Feitová, L. Groch, Z. Řehák, S. Šárník, J. Rotnágl (Brno)

   Zánětlivá autominunní onemocnění cév, vaskulitídy mohou postihovat různé části cévního systému. Včetně předpokládaného častějšího postižení koronárních tepen. To je...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – JEDNOROČNÍ MORTALITA A KVALITA ŽIVOTA PŘI SINUSOVÉM RYTMU A FIBRILACI SÍNÍ

K. Kluz , J. Vlašínová, J. Špinar (Třinec, Brno)

Cíl : Srovnání mortality a kvality života u pacientů (pac.) s chronickým srdečním selháním (CHSS) po zavedení resynchronizační terapie biventrikulárním kardiostimulátorem...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

JE PRÍTOMNÁ SPOJITOSŤ MEDZI HODNOTAMI TLAKU KRVI A ANXIETOU A DEPRESIOU U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV S DIABETES MELLITUS TYP 2?

A. Vachulová, P. Bukovinová, Š. Gortha, J. Ružek, B. Vohnout (Bratislava, SR, Campobasso, Italy)

Depresívne poruchy majú vysokú prevalenciu a často sú diagnostikované u pacientov s diabetes mellitus (DM), ischemickou chorobou srdca a artériovou...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY EBSTEINOVY ANOMÁLIE TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ

S. Krupičková, V. Chaloupecký, T. Tláskal, B. Hučín, R. Gebauer, G. Hrádková, J. Popelová, Š. Černý, A. Nečasová, J. Škovránek (Praha, Brno)

V letech 1982 až 2005 bylo v Dětském kardiocentru operováno 31 pacientů s Ebsteinovou anomálií trikuspidální chlopně (TV) ve věku...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

„REAL-TIME“ MYOKARDIÁLNÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

P. Šváb, O. Rataj, V. Campr (Rakovník, Praha)

       Dvojrozměrná echokardiografie je běžně užívanou diagnostickou metodou při detekci srdečních nádorů a trombů s  vysokou senzitivitou (TTE 93%  a TEE 97%)....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ÚROVEŇ KONTROLY HYPERTENZE U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A PŘIDRUŽENÝMI CHOROBAMI

H. Rosolová (Plzeň)

Úvod: Hypertenze je jedním ze základních rizikových faktorů metabolického syndromu (MS) a její úspěšná léčba snižuje kardiovaskulární riziko. Metodika: Studie...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MŮŽE SESTRA SAMOSTATNĚ PROVÁDĚT KONTROLY PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM?

D. Brabcová (Praha)

V našem kardiologickém diagnostickém centru provádíme kontroly pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, které máme dlouhodobě v lékařské péči a které jsme...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘEKVAPIVĚ NEGATIVNÍ VZTAH TĚLESNÉ VÝŠKY K STIMULOVANÉ HLADINĚ INZULINU U NEDIABETIKŮ S RIZIKEM PRO KARDIOVASKULÁRNÍ CHOROBY

J. Málková, P. Kraml, M. Anděl (Praha)

Cílem práce bylo studovat vztah parametrů tělesného habitu k hladině inzulinu nalačno a stimulované v orálním glukozovém tolerančním testu. Vyšetřili jsme...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

COMBINED TREATMENT OF RESISTANT HYPERCHOLESTEROLEMIA BY LDL-APHERESIS, STATIN AND EZETIMIBE

V. Blaha, P. Vyroubal, M. Bláha, E. Havel, D. Solichová, R. Hyšpler, J. Zajíc, M. Blažek, Z. Zadák (Hradec Králové)

Background: Treatment with extracorporeal elimination technique - LDL (low-density lipoprotein)-apheresis (LA), or combined therapy of ezetimibe with HMG-CoA reductase inhibitor...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA: MASIVNÍ PLICNÍ EMBOLISACE U GRAVIDNÍ PACIENTKY

E. Maděrová, J. Vlašínová, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Popis:  Představujeme případ úspěšné léčby masivní plicní embolisace u gravidní nemocné. 27-letá pacientka  přichází v 25. týdnu gravidity pro masivní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

LIPOPOLYSACHARIDE BINDING PROTEIN (LBP) AS A MARKER OF ATHEROSCLEROSIS IMPROVED BY THERAPEUTICAL INTERVENTION IN END STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

V. Blaha, S. Dusilová Sulková, E. Mistrík, C. Andrýs, D. Solichová, J. Zahradník, B. Hájková, L. Sobotka (Hradec Králové)

Background: LBP represents a link between cardiovascular disease and chronic inflammation caused by endotoxin producing microorganisms. It is a member...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DVOJNÁSOBNÝ AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU A AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA KARDIOEMBOLIZAČNÍ ETIOLOGIE

F. Roháč, P. Widimský, L. Lisa (Mlada Boleslav)

53letý muž byl přijat na kardiologickou kliniku poté co byl nalezen ležící před obchodem. Objektivně somnolentní až soporózní, s pravostrannou...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM DOMÁCÍHO SLEDOVÁNÍ U IMPLATABILNÍCH KARDIOVERTRŮ-DEFIBRILÁTORŮ (ICD)

F. Holý, Š. Královec, M. Táborský, P. Neužil, M. Tregler (Praha)

Na našem pracovišti bylo implantováno  26 ICD s možností dálkového sledování v rámci studie REFORM. Dvěma nemocným byl implantován  ICD...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OVLIVNĚNÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB OBÉZNÍCH DIABETIKŮ 2. TYPU VYSAZENÍM INSULINU A JEHO NÁHRADOU PERORÁLNÍMI ANTIDIABETIKY

M. Szabó, P. Pelíšková, M. Matouš, M. Kvapil (Praha)

Cíl: Prokázat snížení K-V rizika u obézních diabetiků 2. typu po vysazení insulinu a jeho náhradě perorálními antidiabetiky (PAD) Soubor a...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS