Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 8521 - 8550

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA VARIANTNÍ FORMY

R. Panovský, M. Novák, J. Seménka, J. Meluzín, V. Kincl, B. Fischerová, J. Vaníček, J. Staníček (Brno)

Popis případu pacientky, která byla přijata pod obrazem akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseku na ekg a plicním edémem....

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

OVLIVNĚNÍ ÚČINNOSTI LÉČBY STATINY VARIANTAMI V GENU PRO APOLIPOPROTEIN A5

J. Hubáček, V. Adámková, K. Zídková, R. Češka, L. Zlatohlávek, T. Štulc, A. Hořínek, V. Lánská, M. Vrablík (Praha)

Úvod: Snížení vysokých hladin plazmatických lipidů je důležitým krokem v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. U většiny pacientů je nutné...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

STRATIFIKACE RIZIKA POMOCÍ SPECT U PACIENTŮ PO PCI

O. Lang, M. Kamínek, M. Pěnička, P. Jebavý (Praha, Olomouc)

Úvod: Určení rizika srdeční příhody umožňuje individuální terapeutický přístup k pacientům podložený současnými znalostmi. Perfuzní scintigrafie myokardu umožňuje kvantitativní hodnocení...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

DEVASTUJÍCÍ DŮSLEDKY MALPOZICE ELEKTROD DVOUDUTINOVÉHO STIMULAČNÍHO SYSTÉMU

J. Matoušková, M. Táborský, A. Krüger (Praha)

     Uvádíme kazuistiku 45 leté ženy dependentní na trvalé kardiostimulaci pro A-V blok III. stupně.      Nemocná měla od primoimplantace...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

REOPERATIONS FOR BLEEDING IN CARDIAC SURGERY: TREATMENT STRATEGY

M. Gwozdziewicz, P. Olšak, V. Lonsky (Olomouc)

Abstract               Introduction. Cardiac surgery patients are prone to bleeding postoperatively from the operative field, due to the presence of an...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

SYSTÉM PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM V LIBERECKÉM REGIONU PŘENOS 12-TI SVODOVÉHO EKG POMOCÍ SYSTÉMU LIFENET RS

T. Hess, J. Rejcha, V. Domianová (Liberec)

Kardiovaskulární onemocnění zůstává stále v popředí jako nejčastější příčina úmrtí naší populace . Rozšířila a zkvalitnila se však péče o...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

KOMPETENCE SESTER V OBLASTI INFORMOVÁNÍ A EDUKACE PACIENTA

P. Povolná (Praha)

Cílem sdělení je zmapovat ne zcela dobře známé oblasti problematiky informování a edukace pacienta sestrou. Stále se měnící podoba medicíny s...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

MÍRNÁ HYPOTERMIE U PACIENTŮ PO CPR

P. Povolná, R. Škulec (Praha, Beroun)

Sdělení popisuje užití metody na koronární jednotce, ideálně v nánaznosti na prednemocniční chlazení RZP. Snížením tělesné teploty dochází zároveň k poklesu...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PRENATÁLNÍ SCREENING A RIZIKOVÉ FAKTORY VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

Autoři se věnují celkovému výskytu významných vrozených srdečních vad (VSV) v regionu Moravskoslezského (MS) kraje, jejich prenatálnímu záchytu a vztahu...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ SELHÁNÍ NA PODKLADĚ ANTRACYKLINOVÉ KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA A REVIEW NOVÝCH LITERÁRNÍCH POZNATKŮ V PREVENCI ANTRACYKLINOVÉ KARDIOTOXICYTY

L. Kraus, P. Lovas, O. Jiravský (Nový Jičín, Třinec)

Cíl: presentovat případ srdečního selhání po antitumorosní léčbě antracykliny a obeznámit s novými poznatkami v jeho prevenci na podkladě prozkoumání...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

REHABILITACE NEMOCNÝCH PO NÁHRADĚ ASCENDENTNÍ AORTY PROVÁDĚNÁ PO PŘEKLADU Z LŮŽKA KARDIOCHIRURGIE – ČASNÁ LÁZEŇSKÁ KARDIOREHABILITACE

I. Karel, L. Bukatová, J. Zeleňák, V. Mařatka, L. Čížková (Praha, Pardubice)

Úvod: Sledovali jsme efekt časné lázeňské léčby u nemocných po náhradě ascendentní aorty.Soubor: Od 1.1.2006 do 31.8.2007 jsme takto léčili...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PĚT LET PILOTNÍHO PROJEKTU REGISTRU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU - VÝSLEDKY Z LET 2003-2007

I. Svobodová, H. Grünfeldová, V. Faltus, Z. Monhart, P. Janský, D. Ryšavá, J. Hubač, T. Velimský, L. Ballek, P. Hanuš (Praha, Znojmo, Kutná Hora, Chrudim, Písek, Jindřichův Hradec)

Cíl práce: porovnání výsledků výskytu akutního infarktu myokardu (AIM) v regionálních nonPCI nemocnicích v pětiletém období (2003-2007). Soubor a metody:...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

EDUKACE NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM - ŠVÉDSKÝ MODEL

J. Leso (Praha)

Autor představí interkomunikativní a hodnotící program pro výuku nemocných se srdečním selháním. Jedná se o modul vytvořený na specializované klinice...

Topic:
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

AKTIVITY PRACOVNÍ SKUPINY OŠETŘOVATELSTVÍ V KARDIOLOGII V ROCE 2007 A VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ

J. Leso (Praha)

Ve stručném přehledu uvede předseda pracovní skupiny v ošetřovatelství aktivity v roce 2007 a výhled na další období. Součástí sdělení budou...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

SEKUNDÁRNÍ UZÁVĚR HRUDNÍKU U PACIENTŮ PO OPERACI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

D. Křivská, J. Látrová (Praha, Praha 5)

Ponechání otevřeného  hrudníku po ukončení operace je metoda, která se používá v dětské kardiochirurgii po výkonech v mimotělním oběhu, při podpůrném...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

PAGET-SCHROETTERŮV SYNDROM, IDIOPATICKÁ HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA HORNÍ KONČETINY

J. Havlín, J. Chlumský (Praha)

Primární (idiopatická, traumatická) hluboká žilní trombóza horní končetiny je řídce se vyskytující onemocnění (2 na 100 000 obyvatel za rok),...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

VÝSKYT A LIEČBA HYPERTENZIE DOSPELÝCH PACIENTOV PO CHIRURGICKEJ KOREKCII KOARKTÁCIE AORTY

K. Kanáliková, M. Holomáň, I. Riečanský, K. Kanáliková ml., I. Šimková (Bratislava, SR)

      Artériová hypertenzia  pacientov s koarktáciou aorty (KoA) má charakteristické klinické prejavy. Cieľom práce je  zhodnotenie klinického, laboratórneho stavu a...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

WARFARINOVÁ NEKRÓZA KŮŽE BEZ DEFICITU PROTEINU C A S ČI JINÉ TROMBOFILNÍ PREDISPOZICE

J. Chlumský, J. Havlín (Praha)

Warfarinová nekróza kůže je závažnou komplikací perorální antikoagulační terapie. Je způsobena rozsáhlou trombózou venul a kapilár v podkožním tuku vyskytující...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ VĚNČITÉ TEPNY KOMBINOVANÝM FEMORO-RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM U 27 LETÉHO PACIENTA

J. Pešek, I. Bernat, A. Fikrle, R. Rokyta (Plzeň)

Popis případu: 27 letý pacient, kuřák, byl vyšetřen na spádovém pracovišti dne 28.2.2007 pro námahovou dušnost a bolesti levé horní...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

POUŽITÍ DLOUHÉHO SHEATHU K PŘEKONÁNÍ EXTRÉMNÍ TORTUOSITY ARTERIA SUBCLAVIA PŘI KORONAROGRAFII PROVÁDĚNÉ RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM

J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, R. Kollros, J. Ferda, R. Rokyta (Plzeň)

Kasuistika 1: 79 letá pacientka s významnou aortální stenosou byla přijata k předoperačnímu vyšetření. Při koronarografii provedené z levé radiální...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

POSTIŽENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTEK S TURNEROVÝM SYNDROMEM

E. Klásková, J. Zapletalová, D. Horák, J. Wiedermann (Olomouc)

Turnerův syndrom (TS) je jednou z nejčastějších chromozomálních abnormalit, která postihuje přibližně jedno  ze 2000-2500 živě narozených děvčátek. Jeho příčinou...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

LOKÁLNÍ KOMPLIKACE PCI PŘI POUŽITÍ CLOSING DEVICE ANGIO-SEAL VIP

J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, R. Kollros, H. Brůhová, R. Rokyta (Plzeň)

Cíl: Zjistit výskyt lokálních komplikací u pacientů léčených PCI, u kterých bylo místo vpichu uzavřeno systémem Angio-Seal VIP (AS)Soubor a...

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

MÉNĚ OBVYKLÝ VÝVOJ KLINICKÉHO STAVU U PACIENTA SE SPONGIÓZNÍ KARDIOMYOPATIÍ

I. Málek, P. Lupínek, J. Tintěra (Praha)

Úvod. Spongiózní kardiomyopatie představuje vzácnou formu postižení srdečního svalu, průběh je obvykle nepříznivý.  Ukážeme, že po zavedení léčby srdečního selhání...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

ÚSPĚŠNÁ KATETRIZAČNÍ LÉČBA ARYTMICKÉ BOUŘE NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ FIBRILACE KOMOR

J. Ostrihoňová, V. Fišerová, H. Klozová, L. Musilová (Praha)

Kasuistika: Jednalo se o 21-letou pacientku bez významnějších přidružených onemocnění,  v anamnéze pouze jedna epizoda synkopy v roce 2006,  která...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

OPERACE ENDOMAZE: MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ TECHNIKA CHIRURGICKÉ LÉČBY FIBRILACE SÍNÍ

Z. Straka, P. Budera, M. Herold, P. Osmančík, P. Brůček, T. Vaněk (Praha)

     MAZE operace patří k nejúčinnějším způsobům léčby fibrilace síní (FiS). Pro svoji technickou náročnost a většinou i potřebu mimotělního...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

RECIDIVUJÍCÍ POINFARKTOVÁ RUPTURA MEZIKOMOROVÉHO SEPTA JAKO PŘÍČINA KARDIOGENNÍHO ŠOKU, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

J. Čech, M. Šmíd, P. Hájková (Plzeň)

54 letý kuřák, jinak doposud bez známého onemocnění, byl přijat pro šestidenní anamnézu typických progredujících stenokardií, s významným vystupňováním obtíží...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

ARE WOMEN WITH CHRONIC HEART FAILURE NEGLECTED?

A. Klabník, M. Koštek, J. Murín (Trstená, SR, Bratislava, SR)

Background:There are significant epidemiological,clinical,treatment and prognostic differences between women and men with heart failure (HF). Patients and methods: 282 consecutive...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress

ANEURYSMA OUŠKA LEVÉ SÍNĚ S TROMBY

R. Šreflová, J. Nečas, M. Ošmerová, J. Černý (Brno)

Cíl:  Prezentace raritní vrozené anomálie s manifestací klinických příznaků již v dětském věku Metodika: Kazuistika 11 ti letého děvčátka, které bylo...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

VENTRICULOATRIAL NODAL CONDUCTION IN PATIENTS WITH ATRIOVENTRICULAR REENTRANT TACHYCARDIAS

Š. Havránek, J. Šimek, P. Šťovíček, D. Wichterle, A. Linhart (Praha)

Background:  Character of ventriculoatrial (VA) nodal conduction in patients with accessory pathways may play a role in initiating AV re-entrant...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 16th CSC Annual Congress

CO OČEKÁVAT PŘI ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ HIV POZITIVNÍHO PACIENTA LÉČENÉHO KOMBINOVANOU ANTIRETROVIROVOU TERAPIÍ?

O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, J. Špinar, J. Vlašínová, S. Snopková (Brno)

Úvod: Kardiovaskulární onemocnění se v době moderní kombinované antiretrovirové terapie (cART) stávají jedním z limitujících faktorů přežívání HIV pozitivních pacientů....

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 16th CSC Annual Congress