Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 8431 - 8460

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE

M. Hudec, I. Nykl, L. Škňouřil, M. Branny (Třinec)

Cíl: kazuisticky prezentovat případ nemocné s „Takotsubo“ kardiomyopatií. Popis: pacientka byla přijata na kardiologické oddělení k akutní koronarografii pod obrazem koronárního...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ KOMPLIKACE PO OPERACI AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU A - KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ

P. Povolný, K. Riegel, P. Povolná, M. Podpěrová, J. Povolný (Kladno)

Kazuistika popisuje pacienta s akutní disekcí typu A diagnostikovanou v Oblastní Nemocnici Kladno v květnu 2004. Pacient úspěšně akutně operován...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PROGNÓZA PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU A UMĚLOU PLICNÍ VENTILACÍ V ÉŘE PRIMÁRNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE

R. Jirmář, M. Pěnička, J. Dvořák, L. Lisa, T. Budešínský, Z. Moťovská, P. Widimský (Praha)

Cíl: zjistit časnou a dlouhodobou prognózu pacientů s AIM a nutností umělé plicní ventilace (UPV) v éře primární PCI.Soubor a metodika:...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ STIMULACE Z VÝTOKU PRAVÉ KOMORY S KONVENČNÍ PRAVOKOMOROVOU STIMULACÍ, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA U 134 PACIENTŮ

L. Kameník, P. Sedloň, M. Černohous, K. Ševčíková (Praha)

Úvod : Dyssynchronie provázející dlouhodobou kardiostimulaci (KS) z hrotu pravé komory je spojena s rizikem nastartování kaskády nepříznivého patofyziologického vývoje...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EXTRAKCE TRVALÝCH ENDOKARDIÁLNÍCH ELEKTROD, NAŠE ZKUŠENOSTI S RF SYSTÉMEM PERFECTA

J. Brada, Š. Královec, F. Holý, P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá (Praha)

V našem sdělení popisujeme naše zkušenosti s RF bipolárním extrakčním systémem PERFECTA. Tento systém využívá dvojice elektrod umístěných na distálním...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SHORT-TERM BLOOD PRESSURE CONTROL IN PATIENTS WITH CARDIAC TRANSPLANTATION

J. Siegelová, B. Fišer, P. Homolka, H. Svačinová, F. Várnay, P. Vank, L. Špinarová, J. Vítovec (Brno)

Background: Cardiac component of the baroreflex is responsible for attenuation of blood pressure fluctuations in the range of frequencies 0.04...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

II. GENERÁCIA AORTÁLNYCH KONEKTOROV - STREDNEDOBÉ VÝSLEDKY

J. Csanády, A. Mokráček, M. Šetina, L. Pešl (České Budějovice)

Úvod: Cieľom práce bolo angiografické zhodnotenie priechodnosti aortálných konektorov II. generácie po 6 mesiacoch a klinické výsledky pacientov v strednedobom...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NAŠE SKÚSENOSTI S IMPLANTÁCIOU STENTGRAFTOV DO HRUDNEJ A BRUŠNEJ AORTY 2001-2006

J. Csanády, A. Mokráček, L. Pešl (České Budějovice)

Úvod: Cieľom práce bolo zhodnotiť naše 6 ročné skúsenosti s použitím stentgraftov pri liečbe ochorení hrudnej a brušnej aorty. Súbor pacientov:...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ÚSPĚŠNOST EXTERNÍ ELEKTRICKÉ KARDIOVERZE MONOFÁZICKÝM VS. BIFÁZICKÝM REKTILINEÁRNÍM VÝBOJEM U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ – ZKUŠENOSTI PRACOVIŠTĚ

O. Myslivec, M. Pokorný, F. Paďour (Praha)

Cíl: naše sdělení se zaměřuje na srovnání monofázické vs. bifázické elektrické kardioverze (EKV) u pacientů s fibrilací síní (FS) hospitalizovaných...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

REHABILITACE POMOCÍ NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÉ STIMULACE (NFES) KOSTERNÍCH SVALŮ U PACIENTA S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM - KAZUISTIKA

P. Gablasová, P. Dobšák, M. Frantisová, L. Špinarová, J. Vítovec, J. Sieglová, N. Al-Mahmodi (Brno)

NFES kosterních svalů je nová rehabilitační metoda pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním (CHSS). Přítomnost kardiostimulátoru (PM) je uváděna jako...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SEDMIDENNÍ KONTINUÁLNÍ HOLTEROVSKÁ MONITORACE EKG PŘI SLEDOVANÍ PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI ÚSTÍ PLICNÍCH ŽIL PRO FIBRILACI SÍNÍ

Z. Hauserová, L. Nečasová, A. Štefanová, L. Svobodová (Praha)

V období od 3/2005 do  10/2006 bylo na našem pracovišti provedeno 62 vyšetření u 57 pacientů, kteří podstoupili radiofrekvenční ablaci...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SEDMIDENNÍ KONTINUÁLNÍ HOLTEROVSKÁ MONITORACE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PORUCH FUNKCE IMPLANTABILNÍCH KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ

A. Polednová, L. Nečasová, Z. Hauserová (BRNO-Židenice)

V následující kasuistice chceme demonstrovat 25-letou pacientku po implantaci implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD) v roce 1997 pro recidivující synkopy s indukovatelností...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DOMÁCÍ MONITORACE PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

L. Gaberová, O. Trávníčková, K. Kemzová (Praha)

Úvod: Nefarmakologická léčba srdečního selhání ( SS ) s použitím implantátů je v současné době standardem u nemocných s dysfunkcí...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HYPOPLAZIE KOMOR A JEJICH PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

Cíl:Zjistit výskyt významných srdečních vad (VSV)-hypoplazie levé a pravé komory v Moravskoslezském (MS) kraji, zhodnotit úspěšnost jejich prenatální detekce, posoudit...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MÁ ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE OPODSTATNĚNÍ U IMPLANTACÍ KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD?

J. Livorová, M. Masláková, K. Kemzová (Praha)

Úvod: Význam antibiotické profylaxe – indikace, délka trvání a typ použitého antibiotika není stále jednoznačně objasněn. Řada prací zpochybňuje úlohu...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LÉČBA ROSIGLITAZONEM JE SPOJENA SE VZESTUPEM HODNOTY SMYKOVÉ RYCHLOSTI VE SPOLEČNÉ KAROTIDĚ PŘI NEZMĚNĚNÉ KOMPENZACI DIABETES MELLITUS 2. TYPU

E. Chytilová, J. Malík, Z. Kasalová, T. Štulc, R. Doležalová (Praha, Brno)

Úvod:Snížené smykové napětí je lokálním rizikovým faktorem pro aterogenezu. Diabetici 2.typu mají nižší hodnotu smykové rychlosti ve společných karotidách, a...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KARDIOLOGICKÝ PROFIL DOSPĚLÉHO PACIENTA PO KARDIOTOXICKÉ CHEMOTERAPII

F. Jedlička, L. Elbl, I. Vášová, I. Tomášková, M. Navrátil, L. Šmardová, B. Wágnerová, Z. Král, J. Vorlíček, J. Špinar (Brno)

Cíl: Autoři provedli studii za účelem vyhodnocení kardiologického profilu pacientů dlouhodobě žijících po léčbě pro maligní lymfomy. Pacienti a metody:...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ROZSÁHLÝ INTRAKARDIÁLNÍ ÚTVAR V PRAVÉ SRDEČNÍ KOMOŘE – METASTÁZA MELANOMU (KAZUISTIKA)

J. Mácha, L. Staněk, P. Talacková, P. Niederle (Slaný, Chomutov, Praha)

Úvod:        Prezentujeme případ nemocného u kterého jsme prokázali objemnou metastázu melanomu v pravé srdeční komoře (PK).Popis případu:     81...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PODÍL BORRELIOVÉ INFEKCE NA ROZVOJI DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE (PILOTNÍ STUDIE)

P. Bartůněk, T. Veiser, M. Táborský, D. Hulínská (Praha)

Východiska a cíl :Postižení srdce označované jako lymeská karditida (LK)  v průběhu lymeské borreliózy (LB) se vyskytuje na rozdíl od...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ZVYŠUJÍ LÉKOVÉ STENTY DLOUHODOBOU MORTALITU? VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO REGISTRU KARDIOCENTRA LIBEREC

F. Holm, D. Horák, V. Hraboš, R. Šimek, Z. Šembera (Praha, Pardubice)

Lékové stenty (DES) snižují četnost in-stent restenózy přibližně o polovinu, avšak neovlivňují následnou mortalitu ani výskyt nefatálního infarktu myokardu (IM)....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÉ TESTY V DETEKCI A DIAGNOSTICE ICHS

P. Maturová (Uničov)

Cíl:   Detekce a diagnostika ICHS zátěžovými testy Autor:    Bc. Pavlína Maturová  ( Kardiologická ambulance v Uničově)Spoluautor:   MUDr. Petr Vymětal  ( Kardiologická...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ SUBMASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO PARANEOPLASTICKÝ PROJEV OKULTNÍHO KARCINOMU ŽALUDKU

M. Fedorco, A. Bulava, D. Richter, P. Heinc, J. Lukl, J. Škarda (Olomouc)

Abstrakt: Referujeme případ 35-letého pacienta přijatého na JIP interní kliniky pro 14-ti denní anamnézu recidivujících synkop předcházených atakami námahové dušnosti....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY CHLOPENNÍCH VAD SE SNÍŽENOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY

M. Frelich, F. Štětka, P. Pokorný, P. Útrata, J. Nečas, J. Ondrášek, P. Pavlík, R. Wagner, J. Černý (Brno)

Za období 3 roků (2003-2005) se podrobilo operaci chlopenní vady srdeční (bez současné ischemické choroby srdeční) 1 092 nemocných. Předmětem našeho...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI TRANSESOFAGEÁLNÍM VYŠETŘENÍ- JAK PŘEDCHÁZET NOSOKOMIÁLNÍM NÁKAZÁM

I. Mejtská, V. Nováková, E. Sovová, Š. Hrachovinová (Olomouc)

Snížení výskytu nosokomiálních (NN) nákaz patří k základním pravidlům kvalitní zdravotní péče. Na našem pracovišti provádíme vyšší stupeň dezinfekce jícnové...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA KOMPLIKOVANÉ AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU B

J. Raupach, M. Lojík, M. Tuna, J. Harrer, M. Brtko, K. Mědílek, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl:Optimální léčba disekce sestupné hrudní aorty typu B zůstává předmětem diskuzí.U nekomplikované disekce aorty typu B obvykle využíváme konzervativní léčbu....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

COMPOSITE HOLTER-BASED RISK STRATIFIER IDENTIFIES LOW-RISK POSTINFARCTION PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION

D. Wichterle, M. La Rovere, P. Schwartz, J. Camm, M. Malik (Praha, Montescano, Italy, Pavia, Italy, London, United Kingdom)

Background: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy has recently been expanded for the prevention of sudden cardiac death based on the...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ U PACIENTŮ S ICHS A DOBROU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

P. Peichl, R. Čihák, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), hemodynamicky tolerovatelnými monomorfními komorovými tachykardiemi (KT) a zachovalou systolickou funkcí levé komory (EF...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANTEROLATERÁLNÍ A INFEROLATERÁLNÍ INFARKT MYOKARDU PŘI DIFUZNÍM SPASMU LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U PACIENTA S UROSEPSÍ

M. Gřiva, D. Vindiš (Mistelbach, Austria, Kroměříž)

Formou posteru je prezentován popis případu 64 letého pacienta po cystectomii pro karcinom před 5 lety, po plastické operaci na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

COMPARISON OF TWO METHODS TO IDENTIFY COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL ELECTROGRAMS

D. Wichterle, V. Kremen, R. Čihák, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Kautzner (Praha, Prague)

Purpose: Complex fractionated atrial electrograms (CFAEs) represent the electrophysiologic substrate for atrial fibrillation (AF). Progress in signal processing algorithms to...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

REAL-TIME DOMINANT FREQUENCY MAPPING OF ATRIAL FIBRILLATION - FEASIBILITY STUDY

D. Wichterle, M. Peca, R. Čihák, J. Šimek, V. Bulková, K. Holdová, J. Kautzner (Praha)

Purpose: Analysis of local dominant frequency of atrial fibrillation (AF) identifies the sites of high-frequency activity with acceptable temporal and...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS