Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8101 - 8130

UPGRADE DDD STIMULACE NA BIFOKÁLNÍ STIMULACI PRAVÉ KOMORY U PACIENTA S TERMINÁLNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PO NEÚSPĚŠNÉM TRANSVENOZNÍM ZAVEDENÍ LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY

J. Gandalovičová, M. Pšenička, E. Kejřová, S. Magage, A. Linhart (Praha)

Srdeční resynchronizační terapie přináší jak symptomatickou úlevu, tak objektivní zlepšení u indikovaných pacientů se srdečním selháváním. Jednou ze skupin jsou...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ KOMPLIKACE PŘI ZAVÁDĚNÍ STIMULAČNÍ ELEKTRODY

P. Mikulenčák, E. Pospíšilová, Č. Číhalík (Zlín)

Úvod: Perzistující levostranná horní dutá žíla (LHDŽ) je nejčastější anomálie systémových žil vyskytující se u 0.3-0.5% populace. Levostranná horní dutá...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA S ŽIVOT OHROŽUJÍCÍMI KOMPLIKACEMI U PACIENTA S VROZENOU BIKUSPIDÁLNÍ AO CHLOPNÍ S NUTNOSTÍ POUŽITÍ RŮZNÝCH CHIRURGICKÝCH A KONZERVATIVNÍCH ŘEŠENÍ – KAZUISTIKA

A. Schee, E. Koudelková, T. Marek, I. Skalský (Praha)

Úvod: Problematika infekční endokarditidy (IE) se s rozvíjejícími možnostmi chirurgické léčby chlopenních vad stává komplikovanější. Rozšiřuje se paleta patogenů uplatňujících...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNĚ VZNIKLÉ BOLESTI NA HRUDI

P. Mikulenčák, T. Sedlář, M. Lattová, J. Duša, Č. Číhalík (Zlín)

Úvod: Tenzní pneumotorax (PNO) je závažná náhlá příhoda, která svými projevy může imitovat akutní koronární syndrom. Záklopkovým nebo ventilovým mechanismem...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ PŘIDATNÉ PODKOŽNÍ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY U PACIENTŮ S VYSOKÝMI DEFIBRILAČNÍMI PRAHY. KRÁTKODOBÝ FOLLOW UP

T. Martinča, P. Peichl, I. Skalský, J. Bytešník, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Vysoký defibrilační práh při implantaci intrakardiální defibrilační elektrody je obvykle známkou významného srdečního postižení. Cílem naší práce bylo analyzovat...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

KORONÁRNÍ PÍŠTĚL U PACIENTA S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU-KAZUISTIKA

J. Bednář, D. Richter, M. Sluka, J. Lukl (Olomouc)

 Úvod:Koronární píštěle (KP) jsou vzácným a většinou náhodným nálezem při koronarografii (prevalence  0.1-0.2%).Častěji je postiženo povodí pravé koronární tepny.Obvykle se...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PRVÉ ZKUŠENOSTI S NOVOU METODOU ŘEŠENÍ STENÓZY PLICNÍCH ŽIL U KOJENCŮ

T. Tláskal, P. Vojtovič, J. Škovránek (Praha)

Cíl. Cílem práce je posoudit prvé zkušenosti s novou metodou chirurgického řešení stenózy plicních žil u kojenců. Soubor a metodika....

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

ELEKTRICKÁ REMODELACE MYOKARDU PŘI CHRONICKÉ FIBRILACI KOMOR

V. Melenovský, D. Sedmera, I. Skalský, M. Kment, J. Pirk, J. Kautzner (Praha)

Přítomnost tachyarytmie může vyvolat elektrickou remodelaci myokardu, která pak podporuje její další setrvání. Zda-li k tomu dochází také u fibrilace komor (VF)...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE – METODA A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE PŘED A PO VÝKONU

P. Horníková, M. Bártová, E. Kolísková (Praha)

Úvod: Radiofrekvenční ablace jako kurativní metoda řešení srdečních arytmií nabývá v poslední době na významu. AVRT a RFA přídatné dráhy...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

BEZPEČNOST IMPLANTACE LÉKOVÝCH (DES) STENTŮ U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU S ELEVACEMI ST SEGMENU

M. Škvařilová, M. Paďour, R. Ondrejčák (Karlovy Vary)

Cíl: Prokázat, že vznik trombózy v lékovém stentu (DES) se po implantaci z důvodu STEMI vyskytuje častější než při implantaci bare metalového stentu...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

NOVÉ TRENDY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII – SYSTÉM STEREOTAKTICKÉ MAGNETICKÉ NAVIGACE

J. Brada, B. Kaňková, Š. Královec (Praha)

V roce 2007 byl nainstalován na elektrofyziologickém sále v Nemocnici Na Homolce systém stereotaktické magnetické navigace NIOBE. V tomto sdělení...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO A PSYCHICKÉHO

L. Strakayová, M. Součková, J. Putíková, J. Hrušková (Praha)

Autoři: Strakayová L., Součková M., Putíková J.,Bc.Hrušková J.2.interní klinika kardiologie, angiologie, 1LFUK a VFN Infekční endokarditida je závažné život ohrožující onemocnění....

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE - KAZUISTIKA A STRUČNÉ SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH POZNATKŮ

J. Pavlovič, B. Kallmünzer, R. Feureisl, R. Surovčík (Karlovy Vary, Praha)

Spontánní disekce koronární tepny je vzácnou příčinou akutního infarktu myokardu. Objevuje se nejčastěji u mladých žen, bez tradičních rizikových faktorů...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ROZDÍL OSUDU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ MIMO NEMOCNICI PŘED A PO ZAVEDENÍ MÍRNÉ HYPOTERMIE DO STANDARDNÍ PRAXE NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

P. Telekes, J. Malý, R. Polášek, D. Horák, P. Kučera, P. Nedbal, Z. Šembera, V. Hraboš, Z. Velička (Liberec)

Úvod:Nejzávažnějším následkem srdeční zástavy (SZ) s úspěšnou neodkladnou resuscitací (NR) je poškození mozku. Použití mírné terapeutické hypotermie (MH) v postresuscitační...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

AMPULOVÁ KARDIOMYOPATIE U MUŽE-KAZUISTIKA

J. Bednář, J. Galuszka, J. Ostřanský, J. Lukl (Olomouc)

  Úvod:Ampulová kardiomyopatie je poměrně nová klinická jednotka,která je diferenciálně diagnosticky zvažována u pacientů s negativním nebo nesignifikantním koronarografickým vyšetřením indikovaným ...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

OVLIVŇUJE ENERGIE STIMULACE Z PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ ŠÍŘI QRS KOMPLEXU?

V. Vančura, D. Wichterle, K. Lefflerová, J. Bytešník, F. Straka, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Vliv stimulační energie na šíři QRS komplexu u nemocných s implantovaným stimulátorem nebyl dosud detailněji studován. Účelem této práce...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

PROGNÓZA RIZIKA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU A VLIVU LÉČBY S VYUŽITÍM DAT NĚKOLIKALETÉHO PILOTNÍHO REGISTRU

J. Peleška, H. Grünfeldová, V. Faltus, Z. Monhart, D. Ryšavá, T. Velimský, L. Ballek, J. Hubač, M. Tomečková, P. Janský (Praha, Čáslav, Znojmo, Kutná Hora, Písek, Jindřichův Hradec, Chrudim)

V pilotním registru akutního infarktu myokardu (AIM) se hodnotila důležitost rizikových faktorů a léčby pro prognózu nemocných. Analyzovaly se vybrané údaje...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

MAGNETICKÁ REZONANCE V DIAGNOSTICE KARDIÁLNÍHO POSTIŽENÍ U PRIMÁRNÍ AMYLOIDÓZY

M. Prokopová, E. Mandysová, M. Táborský, J. Vymazal, I. Zemanová (Praha, Praha 5)

Amyloidóza je systémové onemocnění charakterizované extracelulárním ukládáním fibrilárního proteinu amyloidu v tkáních, nejčastěji postihuje srdce, ledviny, trávicí trakt, šlachy, klouby,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

REKONSTRUKCE AORTÁLNÍHO OBLOUKU U NOVOROZENCŮ A KOJENCŮ S KOMPLEXNÍ VROZENOU SRDEČNÍ VADOU S POUŽITÍM IZOLOVANÉ PEFUZE HLAVY

T. Tláskal, V. Kučera, P. Vojtovič, V. Tomek (Praha)

Cíl. Analýza zkušeností s korekcí komplexních vrozených srdečních vad s obstrukcí aortálního oblouku u novorozenců s využitím izolované perfuze hlavy. Soubor...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

LEVÝ RADIÁLNÍ PŘÍSTUP V INTERVENČNÍ LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S ST ELEVACEMI - JEDNOROČNÍ PROSPEKTIVNÍ SROVNÁNÍ S FEMORÁLNÍM PŘÍSTUPEM

I. Bernat, J. Pešek, J. Koza, J. Tesařová, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: Levý radiální přístup se přes svoje potenciální výhody v intervenční léčbě akutního infarktu myokardu dosud běžně nepoužívá.Cíl: Prospektivně srovnat...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY KOREKCE FALLOTOVY TETRALOGIE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

S. Krupičková, V. Chaloupecký, B. Hučín, T. Tláskal, R. Gebauer, T. Matějka, P. Tax, O. Reich, V. Tomek, J. Škovránek (Praha)

Soubor a metoda: v letech 1992 až 2007 byla provedena korekce Fallotovy tetralogie (TOF) celkem u 126 detí ve věku...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

POROVNÁNÍ RADIAČNÍ DÁVKY ZOBRAZENÍ KORONÁRNÍCH TEPEN POMOCÍ DUAL-SOURCE CT A INVAZIVNÍ SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE

R. Adlová, T. Adla, L. Martinkovičová, J. Neuwirth, M. Roček, J. Veselka (Praha)

Úvod: Zobrazení koronárních tepen pomocí CT je stále dostupnější. 64řadé CT přístroje prokázaly vysokou přesnost při hodnocení koronárních tepen. Dual-source CT...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

PSYCHICKÉ FAKTORY PŘI KATETRIZAČNÍCH ABLACÍCH U PACIENTŮ S AVNRT VERSUS WPW

I. Voldřichová, Z. Grossová, P. Neužil (Praha)

Cíl: 1) Zjistit, zda existuje rozdíl v psychice mezi pacienty s AVNRT a WPW. Výchozím předpokladem je, že pacienti, u...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ HEMODYNAMIKY U LÉČENÝCH PLODŮ S ARYTMIÍ

A. Tomek, H. Jičínská, J. Škovránek, J. Gilík, J. Marek (Praha, Brno)

Izolovaná kompletní atrioventrikulární blokáda (CAVB) a supraventrikulární tachykardie (SVT) plodů vede k dysfunkci fetálního myokardu a/nebo hydropsu s rizikem úmrtí...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

KVALITA ŽIVOTA U NEMOCNÝCH S IMPLANTOVANÝM BIVENTRIKULÁRNÍM ICD

M. Kadlecová, O. Trávníčková, A. Fridrichová (Praha)

Cíl: Srovnání kvality života nemocných s pokročilým srdečním selháním a  komorovou dyssynchronií, kteří jsou indikováni k implantaci biventrikulárního kardioveteru-defibrilátoru (ICD)....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

POZDNÍ DETEKCE HEMODYNAMICKY VÝZNAMNÉ VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY:LEVO-PRAVÝ ZKRAT TYPU SINUS VENOSUS SUPERIOR SE ŠIROKÝM ZKRATEM MEZI HORNÍ PLICNÍ ŽILOU VPRAVO A HORNÍ DUTOU ŽILOU

P. Folwarczny (Vratimov)

Prezentujeme jako sdělení kazuistiku-atypický případ 56.letého pacienta dosud s němou kardiální anamnézou.Pacient byl  opakovaně hospitalizován na spádovém interním oddělení pro...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTABLE CARDIOVERTER-DEFIBRILLATOR SHOCKS ARE NOT A SURROGATE FOR SUDDEN CARDIAC DEATH IN SURVIVORS OF MALIGNANT ARRHYTHMIA

K. Pavlíková, M. Pšenička, Z. Anger, D. Wichterle (Praha)

Introduction: It was shown that counting of appropriate ICD shocks overestimates approximately twofold the benefit of prophylactic ICDs in patients...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

ÚLOHA SESTRY PŘI ELEKTIVNÍ ELEKTRICKÉ KARDIOVERZI

M. Zajíčková, J. Luxová (Praha)

DC kardioverze je jedním z nějběžnějších ambulantních výkonů v antiarytmických jednotkách . U většiny nemocných je doprovázena obavou z krátkodobé anestezie...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

VÝVOJ VARIABILITY SRDEČNÍCH INTERVALŮ A VARIABILITY KREVNÍHO TLAKU VE VĚKU 11 - 20 LET

E. Závodná, Z. Nováková, N. Honzíková, B. Fišer (Brno)

ÚVOD: Cílem této studie bylo objasnit vliv věku a délky srdečních intervalů na variabilitu systolického krevního tlaku a variabilitu srdečních...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XVI. výroční sjezd ČKS

VLIV PERMANENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ NA PROGNÓZU NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBĚ

H. Průšová, K. Kleinhamplová, Z. Zajícová (Praha)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS