Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

(SUB)AKUTNÍ TROMBÓZA STENTU – VÁŽNÝ KLINICKÝ PROBLÉM. ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z LET 2003-2005

L. Groch, J. Sitar, J. Blažek (Brno)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Akutní a subakutní trombóza ve stentu po perkutánní koronární intervenci (PCI) je v éře duální antiagregační terapie sice vzácnou, ale stále vážnou komplikací. Mezi 1.1. 2003 a 31.12. 2005 jsme v našem centru provedli PCI celkem u 3307 nemocných, z toho u 2937 byl implantován alespoň jeden stent ( 88,8%). V tomto souboru jsme zaznamenali akutní nebo subakutní trombózu ve stentu u 40 pacientů, tj. u 1,36 %. V 7 případech (17,5%) se objevila akutní trombóza do 24 hod,  zbývající příhody se objevily od 1. dne do 180.dne po implantaci. 50% trombóz se vyskytlo až po propuštění pacientů z hospitalizace. Mezi nemocnými s trombózou stentu  převažovali pacienti s akutním infarktem myokardu léčeném direktní PCI (23 nemocných, tj. 57,5%), mezi pacienty po PCI bez trombotické komplikace bylo direktních PCI 45,5%. Trombóza stentu postihuje více muže (32 ze 40 nemocných). U 16 pacientů (40%) bylo možné určit pravděpodobnou příčinu trombozy : TIMI flow <3,  residuální trombus, nepokrytá direkce, vysazení antiagregační medikace, okluze boční větve. Roční mortalita nemocných, kteří dovršili 1 rok sledování, činila 4,2%. K řešení trombózy stentu bylo ve 42% použito prosté balonové angioplastiky, v 54% byl implantován další stent, 50 % pacientů bylo léčeno podáním IIb/IIIa inhibitorů.
Uzavíráme, že tromboza ve stentu je nadále vážným klinickým problémem. Postihuje pacienty se suboptimálním výsledkem PCI, častěji po direktní PCI, častěji muže. Závažné je, že polovinu nemocných postihne trombóza stentu již po propuštění z nemocnice. Jednoroční mortalita trombózy stentu odpovídá mortalitě pacientů se spontánním infarktem myokardu, léčeném direktní PCI. Řešení trombozy stentu je vysoce ekonomicky náročné. Autoři se zamýšlejí nad možnostmi diagnostiky  resistence na antiagregační léčbu.