Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREDIKTIVNÍ HODNOTA BAZÁLNÍ HLADINY CRP A IL-6 NA VZNIK ČASNÝCH POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ PO AORTOKORONÁRNÍ REKONSTRUKCI U MUŽŮ

M. Šetina, H. Pospíšilová, A. Lorenzová, A. Mokráček, R. Poledne (Praha)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Vliv předoperační hladiny zánětlivých markerů na výskyt pooperačních komplikací není jednoznačně definován. Cílem studie bylo zjistit zda existuje vztah mezi bazální hladinou CRP a IL-6 a výskytem pooperačních komplikací. Potvrzení této souvislosti by pomohlo k přesnější individuální stratifikaci operačního rizika. Hodnotili jsme i vliv klasických rizikových faktorů na výskyt pooperačních komplikací.
Materiál a metodika: Do prospektivní studie jsme zařadili všechny muže s ICHS do 65 let, kterým byl proveden elektivní aortokoronární bypass v období od dubna 2003 do října 2005. Den před operací byl všem pacientům odebrán vzorek krve ke stanovení bazální hladiny CRP, IL-6, fibrinogenu, krevního obrazu a  lipidogramu. Po dobu prvního měsíce po operaci byl sledován výskyt pooperačních komplikací.
Výsledky: Průměrná předoperační hladina IL-6 byla 7.72 ± 9.15 ng/l a CRP 2,69 ± 2,30 mg/l. 91% pacientů bylo léčeno statiny. Při konečné analýze výsledků jsme soubor rozdělili do dvou skupin podle bazálních hladin CRP a IL-6. Mezi skupinou A ( CRP > 3mg/l) a skupinou B (CRP < 3 mg/l) nebyl signifikantně významný rozdíl ve výskytu pooperačních komplikací. Ve skupině s IL-6 >1 byl  vyšší výskyt  peroperačního IM a pleurálního výpotku. Z klasických rizikových faktorů měl statisticky významný vliv (p<0.5) DM 2. typu, celkový cholesterol a LDL-cholesterol na výskyt peroperačního IM. Kuřáci měli významně vyšší výskyt infekce dýchacích cest a fibrilace síní (p<0.05).
Závěr: Bazální hladina CRP neovlivnila výskyt pooperačních komplikací a neměla význam pro predikci a stratifikaci rizika. Bazální hladina IL-6 by určitou prediktivní hodnotu mít mohla, ale je to nutné potvrdit dalších studiích. Předoperační léčba statiny mohla výsledky ovlivnit.

Práce byla podpořena grantem IGA NJ 7408-3