Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VYUŽITÍ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

K. Holdová, H. Lásková, J. Ludvíková, O. Vojvodičová (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Abstraktum:
Intrakardiální echokardiografie (ICE), která používá sektorové sondy o průměru 10F, dovoluje po zavedení do pravé síně kvalitní zobrazení srdečních struktur do hloubky 16 cm včetně pulzní a kontinuální dopplerovské echokardiografie a barevného dopplerovského mapování. Hlavním přínosem je možnost monitorování komplexních intervenčních kardiologických výkonů. 
 V průběhu elektrofyziologických intervencí dovoluje ICE v první řadě detailní zobrazení jednotlivých srdečních oddílů nebo cév. To má velký význam k identifikaci ostií plicních při katetrizační ablaci fibrilace síní nebo při posuzování stavů po operacích složitějších vrozených srdečních vad. Dále umožňuje ICE bezpečné provedení transseptální punkce. Monitorování katetrů a sheathů v průběhu výkonu dovoluje i časné zjištění případné trombózy. Během vlastní ablace je možné sledovat kontakt ablačního katetru s endokardem a monitorovat ohřev tkáně. Při zvý ;šení teploty nad 70 C se začínají z tkáně uvolňovat ojedinělé mikrobubliny, které lze zjistit pomocí ICE. Větší spršky mikroublin již znamenají hrozící vzestup teploty ke 100C a hrozící poškození.  Zobrazení pomocí ICE lze použít i k diagnostice možných komplikací. Kromě zmíněné trombózy lze snadno posoudit podle dopplerovských křivek i vznik stenózy plicní žíly nebo  perikardiální výpotek.  Je možné sledovat i průběh jícnu za levou síní a vyhnout se případ ně aplikace radiofrekvenčního proudu v této oblasti.
Závěr: Na našem pracovišti je ICE standardně používán během náročnějších katetrizačních ablací, zejména při izolaci ostií plicních žil pro fibrilaci síní a při ablaci některých síňových nebo komorových tachyarytmií po korekci vrozených srdečních vad.