Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV KAROTICKÉHO STENTINGU NA PARAMETRY CEREBROVASKULÁRNÍ HEMODYNAMIKY - MĚŘENÍ NA EXTRAKRANIÁLNÍCH ÚSECÍCH KAROTICKÝCH TEPEN POUŽITÍM DOPPLEROVSKÉ ULTRASONOGRAFIE

D. Černá, J. Veselka, D. Tesař, P. Hájek, M. Malý, P. Blaško, D. Zemánek, R. Duchoňová, L. Žídková (Praha)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚVOD: Pro pacienty po intervenci hemodynamicky významné stenosy karotické tepny se zavedením stentu dosud není stanovena jednoduchá metoda pro hodnocení kvality zlepšení hemodynamických parametrů mozkové cirkulace po výkonu.
CÍL: Sledovat u pacientů indikovaných ke stentingu běžným Dopplerovským ultrazvukovým vyšetřením změny hemodynamických parametrů průtoku v extrakraniálním průběhu vnitřních karotických tepen.
METODIKA: Bylo prospektivně sledováno 20 pacientů ve věkovém rozmezí 81-55 let (median 68 let), s hemodynamicky významnou stenosou vnitřní karotické tepny, kteří byli indikováni k perkutánní transluminární angioplastice s implantací stentu. Maximální systolická rychlost, index pulsatility a resistence byly měřeny v obou společných i vnitřních karotických tepnách před výkonem a naměřené hodnoty byly po té srovnávány s hodnotami naměřenými 2. a 30. den po výkonu. 
VÝSLEDKY: Druhý den po stentingu došlo u všech pacientů ke snížení maximální systolické rychlosti v průměru o 163 cm/s (p < 0.001). Index pulsatility se zvýšil v průměru o 35% (NS) a index resistence o 5.5% (NS) u osmnácti pacientů, u jednoho pacienta došlo ke snížení a u jednoho zůstaly hodnoty indexů nezměněny. Třicátý den po stentingu již nedocházelo k významným změnám v naměřených hodnotách.
ZÁVĚRY: Na tomto souboru došlo ke statisticky významnému poklesu maximální systolické rychlosti. Vzestup indexů pulsatility a resistence nedosáhl statistické významnosti, což lze přičíst malému počtu sledovaných pacientů, avšak je patrný jednoznačný trend ke zlepšení parametrů mozkové hemodynamiky.