Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VÝSLEDKY ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ PŘI POUŽITÍ KATÉTRU S CHLAZENOU KONCOVOU ELEKTRODOU A MODIFIKOVANÉHO CHLAZENÍ KATÉTRU

R. Nevřalová, M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny, H. Szymeczek (Třinec)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Prezentovat výsledky ablace pro fibrilaci síní (FS) pomocí chlazené koncové elektrody s modifikovaným průtokem za období 1 roku. Metodika: V roce 2005 podstoupilo ablaci pro FS ve 165 výkonech 146 pacientů (pac),(37Ž), průměrného věku 56±9 (24-79) let. Výkony byly provedeny pomocí elektroanatomického mapování. Základem ablační strategie byly obkružující léze s úplnou izolací plicních žil. Pac s intermitentní či perzistentní FS (1 týden až 6 měsíců)  mohli mít navíc limitované lineární léze (Skupina 1; 107 pac), pac s chronickou FS (≥ 6 měsíců, rezistentní na amiodarone a elektrickou kardioverzi) měli všichni navíc komplexní lineární léze v levé síni (Skupina 2; 37 pac). První z výkonů v roce 2005 byl u 27(18%) pac jejich druhou ablací a u 5(3%) pac jejich třetí ablací. Ablace se prováděla katétry s chlazenou koncovou elektrodou a průtokem fyziologického roztoku 5 ml/min s limitem 35-40 W. Výsledky: Reablace byla provedena u 10(9%) pac ve skupině 1 a u 9(24%) pacientů ve skupině 2.V průběhu sledování 6 + 3 měsíců od poslední ablace zůstává bez zjevné recidivy FS od prvního měsíce sledování 86(80%) pac ve skupině 1 a 25 (68 %) pacientů ve skupině 2. V mnoha případech se jednalo o izolované epizody arytmie, takže klinické zlepšení bylo dosaženo u 95 (89 %) pac, resp. u 31(84%) pac ve skupině 1 resp.2. Bez antiarytmik I.nebo III.třídy je 65 (61%), resp. 18 (49 %) pacientů ve skupině 1, resp. 2.  Závěr: Jednoroční výsledky s modifikovaným průtokem při použití chlazené elektrody potvrzují vysokou účinnost metody u pacientů s intermitentní či perzistentní FS. U pac s chronickou FS rezistentní na jiné metody léčby více než 80% z nich bylo dosaženo odstranění chronické arytmie. U těchto pac je třeba počítat s častější reablací a s recidivami residuálních organizovaných forem arytmie, jejichž výskyt je často dočasný, limitovaný na dobu hojení ablačních lézí.