Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ECHO PŘI KATETRIZAČNÍCH INTERVENCÍCH U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

J. Gilík, V. Tomek, P. Tax, O. Reich, J. Marek, J. Škovránek (Praha)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

V Dětském kardiocentru byl zahájen program katetrizačních uzávěrů tepenných dučejí v roce 1993, síňových defektů v roce 1998 a  komorových defektů  v roce 2002. Uzávěr fenestrací u totální kavo-pulmonální anastomózy (TCPC) se provádí od r. 1994.  Do konce roku 2005 bylo uzavřeno  368  dučejí, 115 síňových defektů, 4 komorové defekty, 48 fenestrací u TCPC. Indikací k těmto výkonům je výsledek transthorakálního ECHO vyšetření (TTE).
 Uzávěry síňových a komorových defektů se provádí při současném monitorování jícnovým ECHO (TEE) . Po uvedení do anestezie před začátkem výkonu je pacient podrobně TEE vyšetřen k definitivnímu ozřejmení velikosti a umístění defektu a splnění kritérií k uzávěru. TEE vyšetření nakonec vyřadilo 17% z původně TTE indikovaných pacientů. Během výkonu umožňuje TEE měřit velikost septálního defektu  při dilataci balónkem,  pomáhá při navigaci umístění okludoru,  umožní posoudit event. reziduální zkraty.  Stejný význam má TEE při monitoraci uzávěru komorového defektu. 
TEE při uzávěru fenestrace bylo vyžádáno jen u 29 z 49 (59%) pacientů, zejména k ozřejmení přesného umístění a velikosti komunikace, k vyloučení nebo potvrzení vícečetné komunikace a navigaci při závěru a posouzení event. residuálních zkratů. 
Katetrizační uzávěr perzistující dučeje, angioplastiky a stenting se provádí na základě TTE vyšetření. Při nedokonalé kvalitě zobrazení zóny zájmu,  zejména u starších pacientů, doplňujeme vyšetření magnetickou rezonancí.  Vlastní intervence nevyžaduje TEE monitoraci.
Po výkonu jsou pak pacienti pravidelně TTE vyšetřováni k vyloučení event. reziduálních nálezů.

Podporováno projektem FN Motol MZO 00064203