Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

FALLOTOVA TETRALOGIE – NTPROBNP A REZIDUÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY

T. Brychta, T. Zatočil, J. Maňoušek, A. Nečasová (Brno)
Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Fallotova tetralogie je nejčastější cyanotická vada a představuje 4-10% všech vrozených srdečních vad. Bez operace se první dekády dožívá pouze 25% pacientů, po operaci je mortalita v dětském věku 5-6%.
V souboru námi sledovaných pacientů s VSV (n=768) v dospělosti máme 30 pacientů s TOF (4%).V průběhu sledování došlo k 6 úmrtí pacientů s TOF 18%. 2 pacienti byli NYHA III, ostatní hodnotili svou dušnost stupněm I.
Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli naše pacienty stratifikovat podle echonálezu. Abnormní echoparametry jsme korelovali k hodnotám NTproBNP a dalším komplikacím – především záchytu arytmií.
Naše sdělení bude zaměřeno na hodnoty NTproBNP a velikost PK, reziduálnímu nálezu na chlopni plicnice a TDI Tri anulu. Do sledování jsme zařadili 20pacientů s TOF, kteří se podrobili v průběhu 9/2005-11/2005 komplexní echokardiografii a odběru NTproBNP.
Výsledky:
Po rozdělení pacientů s TOF do 2 skupin (NTproBNP nad 100 a pod 100 pg/ml) jsme prokázali statisticky významný rozdíl u  hodnotu systolické rychlosti pohybu Trikuspidální chlopně měřenou TDI  - vlna S (p<0.05).  Mezi těmito skupinami byl statisticky  významný rozdíl distribuce patologických hodnot vlny S (p=0.016). Všichni pacienti (3) s patologickým S a zároveň  E´/A´<1 TDI  měli NTproBNP>150, ovšem tyto výsledky nelze statisticky zhodnotit.  Ostatní parametry  (mj. velikost pravostranných oddílů, tíže Pu reg. a rezid. Pu stenozy) nevykazovaly v našem souboru statisticky významnou souvislost s hodnotami NTproBNP.
Závěr: pacienti s TOF mají po radikální operaci velmi dobrou kvalitu života, jsou většinou asymptomatičtí, mají málo významné reziduální echonálezy, přesto mají vysokou mortalitu. Cílem našeho sdělení a dalšího dlouhodobého prospektivního sledování je snaha o možnost stratifikace ohrožených pacientů pozdními komplikacemi vady.