Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

GENOTYP MATRIX METALLOPROTEINÁZY-2 SOUVISÍ S HODNOTU AORTÁLNÍHO PULZNÍHO TLAKU

J. Pařenica, M. Goldbergová, M. Vytiska, M. Poloczek, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, J. Špinar (Brno)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Pulzní tlak (PP) je nezávislý prediktor zvýšené kardiovaskulární mortality a morbidity. Zvýšená hodnota PP je spojena s rozsáhlejším aterosklerotickým postižením koronárních tepen. Hodnota pulzního tlaku se zvyšuje s tuhostí velkých tepen a narůstá s věkem. Je odrazem zvýšeného množství kolagenu na úkor elastinu v extracelulární matrix (ECM). ECM je za procesu  tkáňové remodelace degradována zinek-dependentními  matrix metalloproteinázami (MMP). Tato studie je zaměřena na MMP-2, která degraduje elastin.
Cíl: Záměrem studie bylo prokázat vztah mezi čtyřmi polymorfismy v promotorové oblasti genu pro MMP2 (-1575 G/A, -1306C/T, -790T/G a -735C/T) a hodnotami pulsního tlaku.
Materiál a metody: Do studie bylo zahrnuto 80 pacientů, věk >50 let bez anamnézy IM, hemodynamicky stabilní s normální funkcí LK. U všech byla provedena SKG, RLVG, TK invazivně stanovený v Ao, echo srdce. Hodnota pulzního tlaku byla korigována na věk. Polymorfismy byly zjištěny pomocí metody PCR s následnou restrikční analýzou (RFLP).
Výsledky: Pacienti byli rozděleni dle hodnoty medianu pulsního tlaku korigovaného na věk. Byl prokázán vztah mezi polymorfismem MMP-2 (-790T/G) a hodnotou PP tlaku korigovanou na věk. Tento vztah je patrný v rozložení genotypů tohoto polymorfismu (Pg=0.05), se signifikantním vzestupem genotypu s alespoň jedním G (TG+GG) u pacientů s nižším pulsním tlakem (P=0.01). V náznaku byly patrné také rozdíly ve frekvenci alel (Pa=0.06) mezi těmito dvěma skupinami. V případě ostatních polymorfismů v promotoru genu pro MMP2 nebyly nalezeny signifikantní odlišnosti mezi takto definovanými skupinami.
Závěr: Tato studie poukazuje na vztah mezi polymorfismem (-790T/G) v promotoru genu pro MMP-2 a hodnotou pulzního tlaku v ascendentní aortě korigované na věk. Naznačuje tak možnost určité genetické predikce hodnoty pulzního tlaku.

Podpořeno grantem ČKS a IGA ČR NR/8481-3.