Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MĚŘENÍ PRŮTOKŮ ARTERIÁLNÍM Y GRAFTEM

P. Němec, V. Bruk, A. Steriovský, M. Gwozdziewicz, M. Šimek, P. Šantavý (Brno)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Vzrůstající obliba tepenných revaskularizací vzhledem k jejich lepším dlouhodobým výsledkům vede k častějšímu používání obou a. thoracica interna (ATI). Tyto tepny lze použít jako samostatné nebo spojené v Y graft s jedním centrálním přítokem levou ATI. Při revaskularizaci všech větví levé koronární tepny takovým Y graftem mohou vzniknout pochybnosti o dostatečném průtoku.

Cíl: Formou prospektivní studie zjistit průtoky Y graftem a jeho obou větví v různých časových intervalech během operace a zjistit vliv počtu periferních anastomóz na průtok. Současně stanovit průtokovou rezervu.

Soubor nemocných a metodika: Do studie bylo zařazeno 75 po sobě jsoucích nemocných, u kterých byla provedena revskularizace levé věnčité tepny pomocí Y graftu (pravá ITA všita do levé). Průměrný věk nemocných byl 58,1±5,5 roků, v souboru byla převaha mužů nad ženami (66/9). U každého nemocného bylo provedeno 6 měření průtoků v následujících fázích operace: (1) na začátku preparace ITA, (2) po ukončení preparace, (3) po vatvoření Y graftu, (4) po našití periferních anastomóz při naložené svorce na aortě, (5) po uvolnění aortální  svorky a (6) před uzávěrem sternotomie.

Výsledky: Výsledky průtoků jsou uvedeny v tabulce

   levá ATI pravá ATI  Y graft 
 1  20,9±7,5  21,6±9,1  
 2  34,1±28,8  35,4±23,5  
 3  73,3±51,6    104,8±49,8
 4  65,1±37,8  57,7±30,2  115,2±40,9
 5  37,9±25,3  28,9±18,9  70,3±33,5
 6  27,3±15,9  25,2±18,4  51,8±24,5

Průtoká rezerva byla v rozmezí 2,2-2,7, což odpovídá literárním údajům. Průtok jednotlivými raménky Y graftu měl tendenci se zvyšovat v závislosti na vyšším počtu periferních anastomóz.

Závěr: Průtoková rezerva Y graftem je dostatečná a tepenná revaskularizace celého povodí levé věnčité tepny touto formou je plně opodstatněná.