Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NT-PROBNP, IL-6, TNF-ALFA A SCD 40L JAKO UKAZATELÉ KLINICKÉHO STAVU A MORTALITY PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, C. Andrýs, M. Drahošová, V. Bláha, J. Vojáček (Hradec Králové)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

V průběhu srdečního selhání dochází ke vzestupu hladin natriuretických peptidů (NP), cytokinů (interleukinu 6, IL 6, tumor nekrotizujícího faktoru alfa, TNFa) a solubilního CD40 ligandu (sCD40L), který je mj.ukazatelem aktivity imunitního systému. Ukazuje se, že hladiny NP korelují s tíží srdečního selhání. Méně je známo o vztahu těchto parametrů k ukazatelům krátko- i dlouhodobé mortality u pacientů se srdečním selháním. Cílem práce bylo určení vztahu hladin NT-proBNP, IL 6, TNFa a sCD40L a krátko- i dlouhodobé mortality ze všech příčin ve skupině 92 pacientů s akutním srdečním selháním během jednoročního sledování.
Průměrné hladiny NT-proBNP, IL 6, TNFa i sCD40L byly ve skupině přeživších pacientů významně nižší (NT-proBNP: 7 855.4±9919.9, vs.15470.6±11273.1, p<0.001, IL 6: 26.0 ± 20.4, vs. 37.9±23.6 p<0.001, TNFa: 2.8±3.55, vs. 4.1± 5.6, p<0.001). Naopak nebyl zjištěn významnější rozdíl v hodnotě ejekční frakce (352±14,1 vs. 31,7±12.8%) a hladině sCD40L (1.69±1.67pg/ml, vs. 1.4±1.69pg/mL).
Hazard ratio pro úmrtí ze všech příčiny u pacientů s NT-proBNP vyšší než medián bylo 2.91 (0.84-10.10) pro 7-denní, 3.58 (1.17-11.1) pro 28-denní a 3.76 (1.49-9.55) pro 1-roční mortalitu. Podobně HR pro IL 6 vyšší než median byl 3 (0.96-10.40) pro 7-denní, 2.2 (0.92-7.92) 28-denní a 2.3 (0.94-5.71) pro 1-roční mortalitu. Stanovení NT-proBNP přineslo další prognostický údaj vedle klasických údajů (pohlaví, věk, diabetes mellitus, arteriální hypertenze, kouření, třída podle Killipa, EF aj.).
NT-proBNP a IL 6 se ukázaly být možnými ukazateli krátko I dlouhodobé mortality u pacientů se srdečním selháním.
Práce byla podpořena výzkumnými záměry MSM0021620817 a MZO 00179906.