Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DROGY A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

K. Horký (Praha)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cílem tohoto sdělení je upozornit na negativní dopady abusu psychotropních látek na vývoj kardiovaskulárních onemocnění.
Klinické příznaky: Pro kardiovaskulární aparát mají nejzávažnější účinky  kokain, amfetamin, metamfetamin (pervitin) nebo jejich substituované deriváty (extáze). Blokáda zpětného vychytávání katecholaminů v synaptické štěrbině zvyšuje dostupnost volných katecholaminů pro jejich vazbu na receptory. To vede k psychomotorickému neklidu, hypertermii,  křečím až poruchám vědomí. V oblasti kardiovaskulární navozují tachykardii, vzestup krevního tlaku až těžké hypertenzní krize s možným vznikem cévních mozkových příhod. Napomáhají tomu endoteliální dysfunkce, urychlený rozvoj aterosklerózy, zvýšená pohotovost k tvorbě trombu, drogami indukovaná zánětlivá vaskulitida.. Dalšími kardiovaskulárními projevy předávkování mohou být stenokardie, ischemie až infarkt myokardu, komorové tachykardie, náhlá kardiální smrt (2%). Známé jsou rovněž bakteriální a mykotické endokarditidy u i.v. aplikací nebo aortální disekce při prudkém vzestupu TK. Chronický abusus bývá provázen dilatační kardiomyopatií s následným srdečním selháním.
Léčba akutních  kardiovaskulárních účinků psychotropních drog spočívá ve zrušení vazokonstrikčního efektu podáním alfa agonisty  fentolaminu, dále lze užít verapamil a nitroglycerin. Naopak beta-blokátory vazokonstrikci podporují. Labetalol s alfa i beta-lytickým účinkem snižuje kokainem vyvolanou hypertenzi, ale neovlivňuje koronární vazokonstrikci.
Závěry: Na projevy kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních komplikací abusu psychotropních látek nutno častější pomýšlet především u mladších osob bez kardiovaskulárních rizikových faktorů a bez delší KV anamnézy. Somatické komplikace abusu drog vyžadují specifickou terapii s návazující odvykací léčbou.
Práce podpořena výzkumným záměrem MZO 000064165