Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S GENETICKÝM VYŠETŘENÍM PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU KARDIOMYOPATIÍ

K. Čurila, M. Minárik, M. Pěnička, L. Benešová, H. Línková, J. Knot, P. Gregor (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Úvod
Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění způsobené mutacemi v genech kódujících sarkomerické proteiny srdečního svalu. Troponin T (TNNT2) a Troponin I (TNNI3) jsou důležitou součástí sarkomery myokardu a mutace v jejich genech jsou odpovědné za rozvoj HKMP u postižených jedinců. Frekvence výskytu mutací v těchto 2 genech je udávaná v rozmezí 3-15%. 

Metody
Zkoumaly jsme prevalenci mutací v genech pro Troponin T a Troponin I u 40 pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií sledovaných v Kardiocentru FNKV. DNA vzorky pacientů byly podrobeny genetickému vyšetření pomocí obousměrné sekvenace PCR produktů. Testovány byly exony 8-11,14-16 u TNNT2 a exony 5,7,8 u TNNI3.

Výsledek
Nemoc způsobující mutace byla nalezena u 3 (7,5%) pacientů. Všechny mutace byly nalezeny v genu pro Troponin I; a to v exonu 7 (2 x Arg141Gln a 1 x Ala157Val). Další genetické vyšetření v rodinách postižených jedinců odhalilo celkově 4 další nositele mutace. Probandi byly charakterizovaný mírnou symptomatologii při středně velké hypertrofií myokardu (průměrná max. tloušťka myokardu 23±3 mm). V rodině s mutací Ala157Val byl pozorován vyšší výskyt náhlé smrti, a to jak v mladém tak i ve vysokém věku.

Závěr
V našem souboru nemocných s HKMP jsme pozorovali vyšší frekvenci (7,5%) výskytu mutací v genu pro Troponin I a žádné mutace v genu pro Troponin T. Genotypovo pozitivní jedinci byly charakterizování poměrně chudou symptomatologii, avšak v rodině postižené mutací Ala157Val byl pozorován vyšší výskyt rizika náhlé smrti.

* Práce byla podpořena grantem České kardiologické společnosti