Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PĚT LET PILOTNÍHO PROJEKTU REGISTRU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU - VÝSLEDKY Z LET 2003-2007

I. Svobodová, H. Grünfeldová, V. Faltus, Z. Monhart, P. Janský, D. Ryšavá, J. Hubač, T. Velimský, L. Ballek, P. Hanuš (Praha, Znojmo, Kutná Hora, Chrudim, Písek, Jindřichův Hradec)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

Cíl práce: porovnání výsledků výskytu akutního infarktu myokardu (AIM) v regionálních nonPCI nemocnicích v pětiletém období (2003-2007).


Soubor a metody: Sledovali jsme výskyt rizikových faktorů (hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie, kouření), akutní farmakoterapii podanou během prvních 24 hodin po přijetí, průběh hospitalizace, výskyt hospitalizačních komplikací, vyšetření provedená během hospitalizace,  revaskularizační léčbu, doporučenou farmakoterapii při propuštění, délku hospitalizace a hospitalizační mortalitu.
Zařazovacím kritériem byla klinická symptomatologie AIM, elevace ST nebo pozitivita biochemických markerů nekrozy myokardu (troponin T nebo I, CK-MB) u pacientů přijatých k hospitalizaci. Informace byly získávány retrospektivně z propouštěcích zpráv a zadávány do elektronického dotazníku. Výsledky jsme porovnali za pětileté období se zaměřením na trendy v akutní a doporučené medikaci, indikaci k revaskularizační léčbě, délce hospitalizace a mortalitě. Medikaci při propuštění hodnotíme s ohledem na současná odborná doporučení ČKS pro léčbu pacientů s akutními koronárními syndromy a sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění.


Výsledky: Konkrétní data v současné době podléhají statistickému zpracování a budou prezentována v rámci sdělení.


Závěr: Předpokládáme, že data získaná o výskytu AIM v neselektované populaci nám pomohou sledovat dlouhodobé trendy ve výskytu AIM, léčebných postupech a mortalitě, ověřit dodržování lékařských doporučení v běžné praxi, porovnat kvalitu péče v jednotlivých nemocnicích, a přispějí ke zlepšení kvality péče na jednotlivých pracovištích.

Částečně podpořeno projektem MŠMT 1M06014