Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VÝSKYT A LIEČBA HYPERTENZIE DOSPELÝCH PACIENTOV PO CHIRURGICKEJ KOREKCII KOARKTÁCIE AORTY

K. Kanáliková, M. Holomáň, I. Riečanský, K. Kanáliková ml., I. Šimková (Bratislava, SR)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. výroční sjezd ČKS

      Artériová hypertenzia  pacientov s koarktáciou aorty (KoA) má charakteristické klinické prejavy. Cieľom práce je  zhodnotenie klinického, laboratórneho stavu a farmakologickej a invazívnej antihypertenznej liečby dospelých pacientov po chirurgickej korekcii tejto chyby.
       PACIENTI A METODIKA: 70 vyšetrených pacientov po korekcii KoAo vo veku 18-64 r sme rozdelili do dvoch skupín:1. skupina operovaných v detskom veku (44), 2. skupina (26) operovaných primárne v dospelom veku (z nich 5 v piatom decéniu). Sledovali sme anamnézu, klinický stav pacientov, tlakový profil v kľude a pri záťaži, medikamentóznu a chirurgickú liečbu.
       VÝSLEDKY: Pacienti 1.skup. mali v kľude normotenziu. Tlakový rozdiel medzi hornými a dolnými končatinami bol nesignifikantný.  Šesť pacientov malo závažné pridružené a reziduálne chyby, ktoré vyžadovali reoperačný výkon. V 3 prípadoch pseudoaneuryzmy sme implantovali stentgraft do descendentnej aorty. Pri ergometrickom vyšetrení sme u 38 pacientov zaznamenali, hypertenznú reakciu na vrchole záťaže. Pacientom sme indikovali farmakoterapiu. Pacienti 2.skup. mali v anamnéze dlhodobo liečenú  závažnú systémovú hypertenziu (liečenú trojkombináciou antihypertenzív a diuretík). Po operácii artériova hypertenzia v tejto skupine pretrvávala v 100%. 2 pacienti mali náhlu mozgovú príhodu mierneh stupňa napriek 4-kombinácii antihypertenzív. Ani v jednej skupine sme nezaznamenali  včasné a neskoré úmrtie.
   ZÁVER: Pacienti po korekcii KoAo vyžadujú doživotné sledovanie a liečbu. Po primárnej chirurgickej korekcii koarktácie aorty v dospelom veku pretrváva systémová hypertenzia. Adekvátna farmakologická a/alebo invazívna liečba  môže zabrániť fatálnym komplikáciam.