Cor et Vasa 2023 předplatné časopisu pro rok 2023

Úvod

Cor et Vasa, časopis České kardiologické společnosti a České společnosti kardiovaskulární chirurgie, vychází šestkrát ročně a pokrývá všechny aspekty kardiologie, angiologie, kardiovaskulární chirurgie, kardiovaskulárního zobrazování, pediatrické kardiologie, hypertenze, kardiovaskulární prevence a některé z aspektů intervenční radiologie.

Obsahuje úvodníky, původní sdělení, přehledové články i krátká sdělení z klinické a experimentální kardiologie. Počínaje rokem 2012 jsou v Cor et Vasa publikovány také souhrny (5 000 slov) z doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti, připravené předními českými odborníky.

Příloha Cor et Vasa Kardio přináší recenze knih, abstrakta z vybraných kongresů, zprávy z kongresů a konferencí, voleb a diskusí, polemiky, komentáře, informace z České kardiologické společnosti, České společnosti kardiovaskulární chirurgie a Evropské kardiologické společnosti i aktuální mezinárodní zprávy a témata.

Časopis Cor et Vasa vychází v elektronické verzi online a v tištěné verzi v českém, slovenském nebo v anglickém jazyce. Abstrakta a klíčová slova jsou u článků od českých i zahraničních autorů publikována jak v češtině, tak v angličtině. Časopis je dostupný v plném rozsahu na webu ČKS a ČSKVCH a členům ČKS je také zasílán e-mailem v elektronické verzi. Cor et Vasa je zařazen v databázích EMBASE, Scopus, Bibliographia medica Čechoslovaca.

Příspěvky do časopisu v angličtině, češtině nebo slovenštině zpracované podle pokynů autorům zasílejte prosím prostřednictvím systému Actavia. Příspěvky do Kardia v češtině, slovenštině, případně v angličtině můžete zasílat také na adresu vedoucího redaktora nebo odpovědné redaktorky.

Žádný z materiálů publikovaných v časopise Cor et Vasa nesmí být jakkoli kopírován nebo rozmnožován za účelem dalšího šíření bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Pořizovat a rozesílat kopie obsahu tohoto časopisu nebo jeho částí je oprávněna pouze redakce.

Vydavatel neodpovídá za údaje a názory uvedené autory v jednotlivých příspěvcích ani za faktickou a jazykovou stránku inzercí.

Adresa pro korespondenci s vedoucím redaktorem časopisu Cor et Vasa

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. (vedoucí redaktor)
II. interní klinika kardiologie a angiologie,
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice,
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika
E-mail: aschermann@seznam.cz


Vychází 6× ročně
Povoleno Ministerstvem kultury ČR E 18519.
ISSN 0010-8650 (print), ISSN 1803-7712 (online)
© 2022, ČKS.