Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 9502 / vypisuji: 9211 - 9240

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORTFIX

L. Skalická, P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Za účinnou metodou léčby AAA je považována chirurgická...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POSTKATETRIZAČNÍ KOMPLIKACE PO KARDIOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍCH

H. Brůhová, L. Štěpánková, J. Pešek (Plzeň)

Vzhledem k nárůstu počtu a náročnosti katetrizačních vyšetření v kardiologii lze předpokládat změny ve frekvenci a tíži lokálních postkatetrizačních komplikací,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ELEKTRODY IMPLANTABILNÍCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ V PATOLOGICKO-ANATOMICKÉM OBRAZE A KLINICKÝCH SOUVISLOSTECH

M. Novák, P. Dvořák, P. Kamarýt, B. Slaná, J. Müllerová (Brno)

Cíl: U zemřelých nositelů pacemakerů (PM) a defibrilátorů (ICD) posoudit makroskopické intrakardiální nálezy zvl. v sousedství elektrod.Soubor a metody: Od...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PACIENT S DOKUMENTOVANOU FIBRILACÍ SÍNÍ A FLUTTEREM SÍNÍ I. TYPU, SROVNÁNÍ 2 STRATEGIÍ RF ABLACE

R. Neuwirth, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl studie:  Retrospektivní nerandomizované srovnání výsledků dvou ablačních strategií u pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS) a s flutterem síní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE FIBRILACE SÍNÍ – IZOLACE PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ KRYOBALÓNKU

L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, R. Vopálka, J. Petrů, Š. Královec, J. Škoda, P. Niederle (Praha)

Úvod: Fibrilace síní jako nejčastější arytmie  v populaci  je v centru pozornosti jak lékařů i společností vyvíjejíci nové technologie k...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÝ VLIV VELIKOSTI LS A HODNOTY EF LK NA DLOUHODOBOU ÚSPĚŠNOST UDRŽENÍ SR PO KRYOMAZE III

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl studie: statistické ověření, je-li velikost LS a hodnota EF LK u pacienta postupujícího kryoMAZE III pro permanentní fibrilaci síní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÉ ZKUŠENOSTI S PILOTNÍM PROJEKTEM REGISTRU INFARKTU MYOKARDU ČESKÉ REPUBLIKY

P. Janský, L. Ballek, V. Faltus, H. Grünfeldová, J. Hubač, Z. Monhart, D. Ryšavá, T. Velimský (Praha, Jindřichův Hradec, Čáslav, Chrudim, Znojmo, Kutná Hora, Písek)

Na rozdíl od řady vyspělých zemí v České republice zatím neexistuje celostátní registr infarktů myokardu. V roce 2003 jsme zahájili...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KRYOMAZE III S MVR/MVP U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ - DLOHODOBÝ KLINICKÝ EFEKT NA UDRŽENÍ TRVALÉHO SR

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl:posoudit dlouhodobý efekt udržení SR po provedeném kryoMAZE III a současné intervenci Mi chlopně u pacientů s předoperační permanentní fibrilací...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SOUČASNÉ MOŽNOSTI SRDEČNÍ ELEKTROFYZIOLOGIE: KOMPLEXNÍ OŠETŘENÍ PACIENTA – KASUISTIKA

A. Linkeová, V. Charvátová (Liberec)

Srdeční elektrofyziologie (EFV) umožňuje v současné době nejen stanovit přesnou diagnózu, ale metodou radiofrekvenční ablace (RA) nebo implantace kardioverteru/defibrilátoru (ICD)...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZAHÁJENÍ PROVOZU KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE V NEMOCNICI KARLOVY VARY A.S. -PRVNÍ ZKUŠENOSTI

V. Kvapilová, E. Drtinová, L. Kleslová, T. Hartová, J. Zemanová, M. Ondráčková (Karlovy Vary)

Provoz nového kardiointervenčního pracoviště  v Nemocnici Karlovy Vary a.s. byl zahájen 1.7.2005. Karlovy Vary se tak staly 13. městem v...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA OBTÍŽNÉ DIAGNOSTIKY PŘÍČINY RECIDIVUJÍCÍHO OTOKU PLIC

V. Dolejšová (Liberec)

Prezentujeme kasuistiku pacientky opakovaně uměle ventilované pro otok plic, vzniklý na podkladě hypertenzní krize bez prokazatelného organického postižení srdce. V...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ A KATETROVÁ ABLACE LEVOSÍŇOVÉ MONOMORFNÍ MAKROREENTRY TACHYKARDIE – SLOŽITÝ ARYTOGENNÍ SUBSTRÁT, SLOŽITÁ ABLAČNÍ STRATEGIE

J. Chovančík, M. Fiala, R. Neuwirth, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny, H. Szymeczek (Třinec)

Prezentovat výsledky elektroanatomického mapování a ablace pro levosíňovou monomorfní makroreentry tachykardii (LSMMRT). Metodika: Do souboru bylo zařazeno 31 pacientů (pac),...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY RIZIKA VZNIKU POSTKATETRIZAČNÍHO PSEUDOANEURYSMATU FEMORÁLNÍ TEPNY

M. Běhounek, P. Červinka, J. Bednářová, J. Herman, M. Bystroň, J. Jakabčin (Leicester, United Kingdom, Ústí nad Labem)

Úvod a cíl práce:Budeme-li schopni předem odhalit pacienty s vyšším rizikem vzniku postkatetrizačního  pseudoaneurysmatu (PSA)femorální tepny, lze přijmout intenzivnější bezpečnostní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SOUČASNÉ POSTAVENÍ SYSTÉMOVÉ TROMBOLÝZY V MODERNÍ KARDIOLOGII

L. Volejníková (Liberec)

Systémová trombolýza do nedávné doby zastávala klíčové místo v léčbě akutního srdečního infarktu a byla v českých podmínkách nahrazena mechanickou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ PŘI POUŽITÍ KATÉTRU S CHLAZENOU KONCOVOU ELEKTRODOU A MODIFIKOVANÉHO CHLAZENÍ KATÉTRU

R. Nevřalová, M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny, H. Szymeczek (Třinec)

Prezentovat výsledky ablace pro fibrilaci síní (FS) pomocí chlazené koncové elektrody s modifikovaným průtokem za období 1 roku. Metodika: V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S ARYTMOGENNÍ DYSPLAZIÍ / KARDIOMYOPATIÍ PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ

K. Lefflerová, J. Bytešník, R. Čihák, J. Kautzner, R. Krausová, P. Peichl, V. Vančura (Praha)

Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie pravé komory srdeční (ARVD) představuje onemocnění charakterizované postižením pravé komory srdeční, které se klinicky manifestuje komorovými arytmiemi  –...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOMYOPATIE JAKO PŘÍČINA NÁHLÉ SMRTI MLADÝCH LIDÍ

T. Hess (Liberec)

Problematika kardiomyopatie (KMP) se stále častěji zjišťována u mladých lidí, ke zlepšení diagnózy přispěl zejména rozvoj a dostupnost echokardiografického vyšetření....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝSKYT KOMOROVÝCH TACHYARYTMIÍ U NEMOCNÝCH PO PROVEDENÉ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII V RÁMCI LÉČBY VLEKLÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, R. Vopálka, F. Holý, Š. Královec, P. Niederle (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace představuje jednu z možností nefarmakologické léčby  vleklého srdečního selhání u nemocných se známkami srdeční dyssynchronie s průkazem...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TĚŽKÁ FORMA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ NEMOCI A JEJÍ ŘEŠENÍ - KAZUISTIKA

C. Chrástecký, P. Jansa, V. Kopal (Přerov, Praha)

Sdělení uvádí případ 6lletého pacienta V.J. s anamnezou ICHS po opakovaných scintigraficky dokumentovaných emboliích plicních v chronické antikoagulační terapii.Pacient byl...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INFORMOVANOST PACIENTŮ PŘED PLÁNOVANÝM VYŠETŘENÍM KORONÁRNÍCH TEPEN

Š. Malá (Liberec)

Katetrizační laboratoř v Krajské nemocnici Liberec zahájila svou činnost v březnu 2003 a ročně vyšetří na 2400 pacientů. Přesto přichází...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ – NAŠE ZKUŠENOSTI

R. Špaček, P. Červinka, M. Bystroń, M. Kvašňák (Ústí nad Labem, Ústí na Labem, Karlovy Vary)

Úvod: Stenóza kmene levé věnčité tepny byla donedávna doménou kardiochirurgů, avšak s nástupem lékem potažených stentů se stává perkutánní koronární intervence (PCI)...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM STRESS TOTAL SEVERITY SCORE(STSS) U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2. TYPU POMOCÍ GATOVANÉHO PERFÚZNÍHO SPECTU V KLIDU A PO ZÁTĚŽI

J. Bakala, M. Langrová, J. Bernátek, A. Adamíková (Kyjov, Zlín)

Cíl:Sledování významnosti Stress Total Severity Score(STSS),Stress Summary Score(SSS) a Stress Rest Score(SRS) u asymptomatických diabetiků 2.typu při perfúzním gatovaném SPECTu...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY K SYMPTOMATICKÉMU CHRONICKÉMU UZÁVĚRU KORONÁRNÍ TEPNY- POSUN K INTERVENČNÍMU KARDIOLOGOVI

M. Richter, M. Sluka, J. Ostřanský, D. Richter (Olomouc)

Cílem sdělení je přehled současných možností v léčbě symptomatického chronického uzávěru koronární tepny s důrazem na modernější technologie intervenční kardiologie....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHO PŘI KATETRIZAČNÍCH INTERVENCÍCH U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

J. Gilík, V. Tomek, P. Tax, O. Reich, J. Marek, J. Škovránek (Praha)

V Dětském kardiocentru byl zahájen program katetrizačních uzávěrů tepenných dučejí v roce 1993, síňových defektů v roce 1998 a  komorových...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

FALLOTOVA TETRALOGIE – NTPROBNP A REZIDUÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY

T. Brychta, T. Zatočil, J. Maňoušek, A. Nečasová (Brno)

Fallotova tetralogie je nejčastější cyanotická vada a představuje 4-10% všech vrozených srdečních vad. Bez operace se první dekády dožívá pouze...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

GENOTYP MATRIX METALLOPROTEINÁZY-2 SOUVISÍ S HODNOTU AORTÁLNÍHO PULZNÍHO TLAKU

J. Pařenica, M. Goldbergová, M. Vytiska, M. Poloczek, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, J. Špinar (Brno)

Pulzní tlak (PP) je nezávislý prediktor zvýšené kardiovaskulární mortality a morbidity. Zvýšená hodnota PP je spojena s rozsáhlejším aterosklerotickým postižením...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O KARDIOLOGICKÉ PACIENTY

I. Voldřichová, P. Niederle (Praha)

Cílem našeho sdělení je informovat o přínosech práce psychologa v kardiologickém týmu. Skupiny psychologicky sledovaných kardiologických pacientů v NNH: 1)...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ REZERVY KORONÁRNÍHO PRŮTOKU ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE U PACIENTŮ S ÚPLNOU TEPENNOU REVASKULARIZACÍ OBLASTI CELÉ LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY Y GRAFTEM

M. Kamínek, V. Bruk, P. Němec, I. Metelková, M. Mysliveček (Olomouc, Brno)

Úvod: Při použití levé a pravé mammární tepny jako tzv. Y graft k revaskularizaci oblasti celé levé věnčité tepny by...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚTVARY V LEVOSTRANNÝCH SRDEČNÍCH ODDÍLECH S EMBOLIGENNÍM POTENCIÁLEM

M. Wysocki (Pardubice)

Úvod: cca 25 % ischemických CMP a cca 90 % periferních arteriálních uzávěrů je způsobena embolisací ze srdce, či aorty.Embolisují...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝZNAM TRANSIT ISCHEMIC DILATATION RATIO INDEX (TID) PŘI PERFÚZNÍ GATOVANÉ SPECT STUDII V KLIDU A PO ZÁTĚŽI U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2. TYPU

J. Bakala, J. Bernátek, A. Adamíková, D. Plevačová (Kyjov, Zlín)

Cíl:Sledování významu TID u asymptomatických diabetiků 2.typu. Metodika:Ve studii bylo vyšetřeno 38 diabetiků-10 žen a 28 mužů průměrného věku 56±8 let,bez...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...300301302303304305306307308309310311312313314315316... >> >|