Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6751 - 6780

VÝVOJ PRENATÁLNÍ KARDIOLOGIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

J. Pavlíček, T. Gruszka (Ostrava)

V první části autoři představují vývoj prenatální kardiologie v dětské kardiologické ambulanci Městské nemocnice Ostrava /DKA MNO/, kde je prenatální...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PRIMÁRNÍ PCI JAKO STANDARDNÍ REPERFUSNÍ TERAPIE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S ST-ELEVACEMI U PACIENTŮ PO ZÁSTAVĚ OBĚHU VZNIKLÉ PŘED PŘÍJEZDEM DO KATETRIZAČNÍHO CENTRA

J. Pešek, I. Bernat, J. Koza, M. Pešková, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: Primární PCI se v podmínkách České Republiky stala nejrozšířenější reperfusní léčbou akutního infarktu myokardu s ST-elevacemi (STEMI). Cílem této...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÝ MONITORING ALKOHOLOVÉ ABLACE KOMOROVÉHO SEPTA PACIENTŮ S HOCM

J. Januška, L. Škňouřil, M. Dorda, M. Palowski, M. Branny (Třinec)

Perkutánní transluminární septální myokardiální ablace (PTSMA) je zavedenou metodou léčby pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM). Echokardiografický monitoring této metody...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA NATIVNÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ KOMPLIKOVANÁ BAKTERIÁLNÍ TYREOIDITIDOU

P. Osmančík, P. Toušek, R. Sotorník, D. Heřman, V. Bufka, R. Jirmář, P. Widimský (Praha)

Úvod: Incidence infekční endokarditidy (IE) se dle literárních údajů pohybuje mezi 1,7-2 případů na 100000  obyvatel s udávanou mortalitou 15-47%....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU

J. Spáčilová, P. Hegerová (Olomouc)

Kardigenní šok je kritické snížení prokrvení tkání a orgánů,vzniklé v důsledku poruchy srdeční funkce .Příčinou může být snížená funkce levé...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POSOUZENÍ EFEKTU KRYOABLACE LEVÉ SÍNĚ (MAZE PROCEDURY) U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ NA DOSAŽENÍ A UDRŽENÍ SINUSOVÉHO RYTMU A TRANSPORTNÍ FUNKCI SÍNÍ – KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY

M. Kolek, R. Brát (Ostrava)

Podstatou námi používané varianty chirurgické ablace fibrilace síní (FS) je vytvoření lineárních kryolézí v levé síni s cílem elektricky izolovat...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEFROTOXICITA PŘI SOUČASNÉM PODÁVÁNÍ VANKOMYCINU A GENTAMICINU - KAZUISTIKA

I. Kacířová, M. Grundmann, B. Kořístková, H. Brozmanová (Ostrava)

Vankomycin bývá často kombinován s gentamicinem. U obou je popisována nefrotoxicita v 10%, při kombinaci se riziko zvyšuje na 35%....

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROLE TEE PŘI DIAGNOSTICE ZDROJE KARDIOGENNÍ EMBOLIZAČNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

D. Neufussová, T. Marek, P. Lupínek, J. Ulman, M. Vítovec (Praha)

Hlavním cílem echokardiografie je detekovat 1. přímo zdroj embolizace ( trombus, vegetace, tumor ) nebo 2. strukturální abnormality rizikové jako...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ČASNÉ ZMĚNY REGIONÁLNÍCH RYCHLOSTNÍCH A DEFORMAČNÍCH CHARAKTERISTIK VOLNÉ STĚNY PRAVÉ KOMORY PO PLICNÍ ENDARTEREKTOMII U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ: TKÁŇOVÁ DOPPLEROVSKÁ A STRAIN/STRAIN RATE ANALÝZA

T. Paleček, D. Ambrož, P. Jansa, Z. Hlubocká, J. Lindner, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Plicní endarterektomie (PEA) je metodou volby pro léčbu symptomatických nemocných s těžkou chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (CTEPH). PEA vede...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKÝ OBRAZ AKUTNÍ REJEKCE PO TRANSPLANTACI SRDCE

T. Marek, M. Podzimková, I. Málek (Praha)

Akutní rejekce se vyskytuje především v prvních 2-letech po transplantaci a je nejčastější příčinou úmrtí v  této skupině.  Echokardiografický obraz...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

VÝRAZNÁ REVERZNÍ REMODELACE A ZLEPŠENÍ PERFÚZE MYOKARDU PO IMPLANTACI BIVENTRIKULÁRNÍHO KARDIOSTIMULÁTORU - KAZUISTIKA

A. Bulava, J. Lukl (České Budějovice, Olomouc)

Popis případu: Prezentujeme 84letého muže,který byl přijat k implantaci biventrikulárního kardiostimulátoru (BiV KS) pro recidivující synkopální stavy při dokumentované intermitentní...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEľSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DEKOMPENZOVANÉHO PACIENTA PO AORTOKORONÁRNOM BYPASSE PODľA MODELU D. E. OREMOVEJ

M. Rajčoková, K. Kanáliková (Bratislava, SR)

Pacienti po chirurgickej revaskularizácii myokardu predstavujú až 80% z hospitalizovaných na  kardiochirurgickom oddelení. Úspech operačného výkonu závisí i od optimálnej...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SLEDOVANIE PACIENTOV S VRODENÝMI CHYBAMI SRDCA PO ŠTVRTOM DECÉNIU

K. Kanáliková, V. Fridrich, V. Fischer, I. Riečanský, Z. Schreinerová (Bratislava, SR)

V priebehu posledných desaťročí narastá v populácii počet pacientov (pac.) s kardiovaskulárnym ochorením vo vyšších vekových skupinách. Tento trend sa...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ SRDEČNÍ TERAPIE - STŘEDNĚDOBÉ SLEDOVÁNÍ 82 PACIENTŮ

M. Novák, P. Kamarýt, I. Dvořák, J. Müllerová, P. Vank, T. Vykypěl (Brno)

Cíl: Posoudit v retrospektivní studii střednědobé výsledky biventrikulární (BiV) stimulace u pacientů se srdeční insufuciencí. Soubor a metody: 82 po...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BNP U ASYMPTOMATICKÉ VÝZNAMNÉ AORTÁLNÍ STENOSY VE VZTAHU K TOLERANCI ZÁTĚŽE PŘI ZÁTĚŽOVÉ ECHOKARDIOGRAFII

T. Marek, P. Frídl (Praha)

Úvod : Současná praxe načasování operace AoS  je založena na subjektivním hodnocení symptomů a echokardiografickém stanovení klidové systolické funkce levé komory....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANALÝZA VÝVOJE LÉČBY NEMOCNÝCH PO IM ZA POSLEDNÍCH 10 A 15 LET

J. Widimský, P. Vaněk, F. Juráň, V. Lánská (Praha)

Cíl:  Popsat stav kardiovaskulární (K-V) farmakoterapie u nemocných po infarktu myokardu a/nebo revaskularizaci myokardu v roce 2005 a porovnat jej...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

ROZDÍLY V KONCENTRACI ANTIGENU TKÁŇOVÉHO FAKTORU A AKTIVITOU TKÁŇOVÉHO FAKTORU V CIRKULUJÍCÍ KRVI U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

M. Malý, I. Hrachovinová, P. Salaj, P. Blaško, P. Hájek, D. Zemánek, R. Duchoňová, J. Veselka (Praha)

Úvod: Tkáňový faktor (TF) je hlavním regulátorem koagulační kaskády. Cílem této práce bylo porovnat rozdíly v aktivitě TF vázaného na miropartikulích...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKCE PLNÍCÍCH TLAKŮ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ POMOCÍ TKÁŇOVÉ DOPPLEROVSKÉ ECHOKARDIOGRAFIE V INTENZIVNÍ PÉČI

M. Hutyra, T. Skála, J. Ostřanský (Olomouc)

Úvod: Na základě publikovaných výsledků metaanalýz velkých studií není hemodynamická monitorace pomocí plicnicového katetru spojena se zlepšením prognózy takto léčených...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÁ MORTALITA NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PROPUŠTĚNÝCH Z II. INTERNÍ KLINIKY FN U SV. ANNY V BRNĚ V ROCE 2002

O. Ludka, V. Musil, Z. Pozdíšek, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zjistit tříletou mortalitu pacientů s chronickým srdečním selháním.Metodika: Retrospektivní analýza dat z chorobopisů nemocných.Soubor: 2371 primohospitalizovaných, z toho 324...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV PRAVIDELNÉ FYZICKÉ AKTIVITY NA SYSTOLICKOU FUNKCI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

R. Panovský, R. Jančár, J. Meluzín, V. Kincl, R. Miklík, F. Várnay, L. Mífková, L. Vymazalová, J. Siegelová, J. Jančík (Brno)

Cílem práce bylo zhodnotit vliv pravidelné fyzické aktivity na systolickou funkci LK u pacientů s ICHS. Soubor pacientů a metodika: 23 pacientů absolvovalo...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ V DIAGNOSTICE SYNKOPY

J. Komorousová, M. Petrová, H. Šašková, L. Suchá, K. Linhartová (Plzeň)

Test na nakloněné rovině – Head up tilt table test (HUTT) slouží k diagnostice synkopálních stavů. Podstatou vyšetření je navození...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ASCENDENTNÍ AORTA U PACIENTŮ SE STENÓZOU DVOJCÍPÉ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ JE NEJEN ŠIRŠÍ NEŽ U TROJCÍPÉ, ALE LIŠÍ SE OD NÍ I TVAREM

K. Linhartová, F. Šefrna, V. Beránek, I. Hanišová, G. Štěrbáková, M. Pešková, M. Čepelák, J. Kropáček (Plzeň)

Úvod: Aortální stenóza může být spojena s dilatací ascendentní aorty, na níž se u dvojcípé aortální chlopně (BAV) podílejí vrozené...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ AKUTNÍ A CHRONICKÉ KARDIOTOXICITY ANTRACYKLINŮ POMOCÍ ELEKTROKARDIOGRAFIE

J. M. Horáček, R. Pudil, J. Pástorová, L. Jebavý, A. Štrasová, L. Slováček, M. Blažek, J. Malý (Hradec Králové)

Cíl: Sledování EKG změn během léčby a po léčbě antracykliny (ANT) u akutních leukémií (AL).Soubor a metodika: Ve studii bylo...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PENETRUJÍCÍ AORTÁLNÍ VŘED: MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY

J. Raupach, M. Lojík, L. Beran, J. Harrer, M. Tuna, A. Krajina, Z. Bělobrádek, J. Feix (Hradec Králové)

Úvod:Penetrující aortální vřed (PAU) představuje lokalizovanou, potenciálně letální patologii převážně na sestupné aortě starších nemocných. U akutně symptomatických pacientů s PAU...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MODERNÍ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA STABILNÍ ANGINY PECTORIS

J. Hradec (Praha)

V léčbě stabilní anginy pectoris (AP) hrají v posledních letech čím dál větší roli invazivní postupy. Přesto zůstává značný podíl...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

HODNOCENÍ VIABILITY MYOKARDU MAGNETICKOU REZONANCÍ

M. Solař, J. Žižka, L. Klzo, J. Tintěra (Hradec Králové, Praha)

Určení viability myokardu je důležité pro stanovení optimálního léčebného postupu u nemocných s ischemickou kardiomyopatií. Novou diagnostickou metodou, kterou lze...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

NA VĚKU ZÁVISLÉ MORFOLOGICKÉ A HEMODYNAMICKÉ ROZDÍLY U PACIENTŮ PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI

J. Veselka, R. Duchoňová, J. Páleníčková, D. Zemánek, P. Šváb, P. Hájek, M. Malý, P. Blaško, D. Tesař (Praha)

Cíl: Alkoholová septální ablace (ASA) snižuje u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM) nitrokomorový tlakový gradient (PG) a zlepšuje symptomatologii....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK, CESTA K DIAGNÓZE SYNDROMU CHURG-STRAUSSOVÉ

A. Večeřová, K. Goričan, M. Kocík, F. Krejbich, T. Veiser, M. Zahin (Praha)

Syndrom Churg-Straussové (alergická granulomatóza, CSS) byl poprvé popsán v roce 1951 Jakobem Churgem a Lotte Strauss. Tento syndrom byl diagnostikován...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ

T. Hnátek, D. Zogala, L. Kameník, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Perorální antikoagulační léčba je v současné době všeobecně akceptovaným standardem  u nemocných s fibrilací síní.  Dlouhodobá účinnost této léčby...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEUROHUMORAL ACTIVITY, HEART FAILURE AND PROGNOSIS IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE TREATED BY CHRONIC HEMODIALYSIS

J. Špinar, O. Ludka, J. Vítovec, L. Špinarová, L. Vítovcová, D. Sobotová, L. Dušek (Brno)

Chronic renal failure is frequently accompanied by chronic heart failure. We followed 99 patients with end stage renal failure, treated with hemodialysis (mean...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...218219220221222223224225226227 >> >|