Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Akce ČKS
rozbalit
Tematické okruhy
rozbalit
1. autoři
rozbalit
Typ dat (abstrakt, video, prezentace)
rozbalit

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno
Zrušit všechny nastavené filtry

Celkem: 6809 / vypisuji: 6541 - 6570

ECHO PŘI KATETRIZAČNÍCH INTERVENCÍCH U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

J. Gilík, V. Tomek, P. Tax, O. Reich, J. Marek, J. Škovránek (Praha)

V Dětském kardiocentru byl zahájen program katetrizačních uzávěrů tepenných dučejí v roce 1993, síňových defektů v roce 1998 a  komorových...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

FALLOTOVA TETRALOGIE – NTPROBNP A REZIDUÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ NÁLEZY

T. Brychta, T. Zatočil, J. Maňoušek, A. Nečasová (Brno)

Fallotova tetralogie je nejčastější cyanotická vada a představuje 4-10% všech vrozených srdečních vad. Bez operace se první dekády dožívá pouze...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

GENOTYP MATRIX METALLOPROTEINÁZY-2 SOUVISÍ S HODNOTU AORTÁLNÍHO PULZNÍHO TLAKU

J. Pařenica, M. Goldbergová, M. Vytiska, M. Poloczek, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, J. Špinar (Brno)

Pulzní tlak (PP) je nezávislý prediktor zvýšené kardiovaskulární mortality a morbidity. Zvýšená hodnota PP je spojena s rozsáhlejším aterosklerotickým postižením...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O KARDIOLOGICKÉ PACIENTY

I. Voldřichová, P. Niederle (Praha)

Cílem našeho sdělení je informovat o přínosech práce psychologa v kardiologickém týmu. Skupiny psychologicky sledovaných kardiologických pacientů v NNH: 1)...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ REZERVY KORONÁRNÍHO PRŮTOKU ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE U PACIENTŮ S ÚPLNOU TEPENNOU REVASKULARIZACÍ OBLASTI CELÉ LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY Y GRAFTEM

M. Kamínek, V. Bruk, P. Němec, I. Metelková, M. Mysliveček (Olomouc, Brno)

Úvod: Při použití levé a pravé mammární tepny jako tzv. Y graft k revaskularizaci oblasti celé levé věnčité tepny by...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚTVARY V LEVOSTRANNÝCH SRDEČNÍCH ODDÍLECH S EMBOLIGENNÍM POTENCIÁLEM

M. Wysocki (Chrudim)

Úvod: cca 25 % ischemických CMP a cca 90 % periferních arteriálních uzávěrů je způsobena embolisací ze srdce, či aorty.Embolisují...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝZNAM TRANSIT ISCHEMIC DILATATION RATIO INDEX (TID) PŘI PERFÚZNÍ GATOVANÉ SPECT STUDII V KLIDU A PO ZÁTĚŽI U ASYMPTOMATICKÝCH DIABETIKŮ 2. TYPU

J. Bakala, J. Bernátek, A. Adamíková, D. Plevačová (Kyjov, Zlín)

Cíl:Sledování významu TID u asymptomatických diabetiků 2.typu. Metodika:Ve studii bylo vyšetřeno 38 diabetiků-10 žen a 28 mužů průměrného věku 56±8 let,bez...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DEPRESE, HOSTILITA A ANXIETA – POPELKY V PRIMÁRNÍ I SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ICHS

M. Škvařilová, E. Kitzlerová (Olomouc, Praha)

Řada studií nemocných s depresí prokázala vyšší než dvojnásobnou mortalitu u depresivních nemocných (případně nepřátelsky naladěných nebo úzkostných) v jakémkoliv...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘEHLED NĚKTERÝCH AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ STIMULÁTORU A JEJICH PŘÍNOS

K. Pavlíková, M. Smola, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)

   Vývoj nových generací kardiostimulátorů jde nezadržitelně kupředu. Přináší stále nové a nové funkce, které zlepšují kvalitu a vybavení přístrojů....

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

MĚŘENÍ PRŮTOKŮ ARTERIÁLNÍM Y GRAFTEM

P. Němec, V. Bruk, A. Steriovský, M. Gwozdziewicz, M. Šimek, P. Šantavý (Brno)

Vzrůstající obliba tepenných revaskularizací vzhledem k jejich lepším dlouhodobým výsledkům vede k častějšímu používání obou a. thoracica interna (ATI). Tyto...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SPECIFIKA TERAPIE DM U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM (CHSS)

J. Olšovský (Brno)

   V diabetické populaci je vyšší výskyt chronického srdečního selhání. Důvodem je komplex přítomných změn v srdci diabetika. Významnou roli...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

SUBSTRÁTOVÉ ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ A KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ U NEMOCNÝCH PO PRODĚLANÉM IM

J. Petrů, P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, J. Škoda, Š. Královec, P. Vopálka, F. Holý, E. Roubalová, P. Niederle (Praha)

Úvod:S rozvojem katetrizačních ablací roste potřeba přesnějšího mapování a cílené navigace prováděné ablace zvláště u KT s výhledem kompletní eliminace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SESTERSKÁ AMBULANTNÍ PÉČE O PACIENTY V PORADNĚ PRO SRDEČNÍ SLABOST

I. Továrková, A. Crháková, J. Žáková, Y. Hrčková, E. Sovová (Olomouc)

V naší ambulanci se zabýváme ambulantní péčí o nemocné s chronickým LSS.Chceme informovat o způsobu sesterské ambulantní péče o tyto...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOVERTEREM/DEFIBRILÁTOREM (ICD) A PACIENTŮ S BIVENTRIKULÁRNÍM PM ČI ICD

E. Ozábalová, M. Orban, M. Novák, J. Vítovec (Brno)

Úvod: Farmakologická a nefarmakologická léčba KV onemocnění (včetně PM a ICD) změnila kvalitu života a přežívání pacientů. Cíl: Zjistit změny...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SETRVALÁ MONOMORFNÍ KOMOROVÁ TACHYKARDIE U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM POSTIŽENÍM SRDCE - MOŽNOSTI PALIATIVNÍ NEBO KURATIVNÍ LÉČBY KATETROVOU ABLACÍ V ÉŘE TROJROZMĚRNÉHO MAPOVÁNÍ

M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, I. Nykl, H. Szymeczek, R. Nevřalová, O. Jiravský, M. Branny (Brno, Třinec)

Cíl: Prezentace výsledků katetrové ablace setrvalé monomorfní komorové tachykardie (SMKT) u pacientů se strukturálním postižením srdce (SPS). Metodika: Ablaci podstoupilo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

JE VYSOKÝ VĚK KONTRAINDIKACÍ LEČBY EMBOLIE PLICNÍ SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU?

J. Palčík, K. Tesař, B. Mertová, T. Horká, V. Rodak, D. Vrzalová (Přerov, Olomouc)

Autoři ve svém sdělení uvadí kasuistiku 92 leté pacientky s diagnostikovanou embolii plicní /EP/ verifikovanou pomocí D -dimerů,echokardiografie a angioCT,u...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY ÚSPĚŠNÉ ABLACE CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ - TRVÁNÍ ARYTMIE A SCHOPNOST ARYTMII UKONČIT APLIKACEMI RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, H. Szymeczek, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Brno, Třinec)

Cíl: Hodnotily se faktory spojené s úspěšnou ablací chronické fibrilace síní (CHFS). Metodika: Ablace CHFS (FS permanentní ≥ 6 měsíců,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DISPROPORCE ČTYŘDUTINOVÉ PROJEKCE V PRENATÁLNÍM ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ

H. Jičínská, J. Navrátil, J. Marek, P. Vlašín (Brno, London, United Kingdom)

       Dispoporce velikosti srdečních oddílů s pravostrannou dominancí při echokardiografickém vyšetření srdce plodu může být způsobena přítomností vrozené srdeční vady(VCC),změnou hemodynamiky (při...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

PILOTNÍ PROJEKT REGISTRU INFARKTŮ MYOKARDU – VÝSLEDKY Z ROKU 2005

Z. Monhart, H. Grünfeldová, D. Ryšavá, J. Hubač, P. Janský, V. Faltus (Znojmo, Čáslav, Praha)

Zpracovali jsme data o všech pacientech s diagnostikovaným IM od 1.1. do 31.12.2005  ze spádové oblasti nemocnic Čáslav, Chrudim, Kutná...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ALKOHOLOVÁ ABLACE SEPTA U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE – HEMODYNAMICKÉ A KLINICKÉ SOUVISLOSTI

J. Krejčí, L. Groch, J. Meluzín, P. Hude, H. Pavelčíková, J. Lipoldová (Brno)

Úvod: Alkoholová ablace septa se stává zavedenou metodou léčby symptomatických nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. Konečný výsledek léčby je výrazně podmíněn...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO SE ZAVEDENÝM SYSTÉMEM PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ PODPORY (PVAD) TANDEM HEART

K. Krejbichová, K. Kemzová, P. Neužil, J. Matoušková, Z. Beldová, Š. Královec, R. Vopálka, V. Pavlíček, P. Niederle (Praha)

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu(pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro oběhovou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ENDOKARDITIDA NA ZÁPLATĚ HROTU LEVÉ KOMORY S FORMACÍ ABSCESOVÉ DUTINY

K. Čurila, J. Tintěra, J. Knot, H. Línková, P. Gregor, J. Suková, P. Toušek, M. Pěnička (Praha)

   82letý muž po aortokoronárním bypassu a aneuryzmektomii hrotu levé komory s použitím dakronové záplaty v r.2004 byl přijat pro...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VZTAH HYPONATREMIE A AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

Š. Havránek, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Hyponatremie je marker nepříznivé prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháváním. Sníženou hladinu natria (Na) pozorujeme často i u...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V ČESKÉ REPUBLICE

V. Tomek, J. Škovránek, J. Marek, J. Gilík (Praha)

Úvod: Hlavním cílem této studie byla prospektivní analýza prevalence prenatálně diagnostikovaných vrozených srdečních vad (VSV),její srovnání s postnatální prevalencí,detailní analýza...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

PATOLOGICKÁ VERSUS FYZIOLOGICKÁ ELEVACE ÚSEKU ST: KDY ZBYTEČNĚ NEINTERVENOVAT

J. Šimíček, V. Zavadilová (Ostrava)

Při podezření na koronární ischémii jsou elevace úseku ST nebo akutně vzniklá blokáda levého raménka indikací k invazivnímu vyšetření koronárního...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

LIEČBA PACIENTA S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – ROČNÉ SLEDOVANIE MORTALITY

M. Šebo, A. Tomášek, R. Miklík, E. Dvořáková, M. Sepši, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cieľ: Zhodnotiť prežívanie pacientov s fibriláciou predsiení (FiSi) s ohľadom na liečbu.Súbor: Retrospektívna štúdia chorobopisov pacientov prepustených z Internej kardiologickej...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INTRAOPERATIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÝ NÁLEZ U PACIENTA S AKUTNÍ DISEKCÍ ASCENDENTNÍ AORTY S PERFORACÍ DO PRAVÉ KOMORY

M. Troubil, P. Němec, M. Gwozdziewicz, P. Šantavý, K. Maderová (Olomouc, Brno)

Akutní disekce hrudní aorty může být provázena celou řadou komplikací včetně ruptury do perikardiálního či pleurálního vaku, zřídka také perforací...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM ARTERIA RADIALIS VE FN MOTOL – 10TILETÉ VÝSLEDKY

B. Laca, M. Horn, J. Burkert, A. Kolesár, J. Vojáček, J. Hlubocký, T. Honěk, J. Veselka, D. Tesař (Praha)

Arteria radialis (AR) je stále častěji užívána k arteriální revaskularizaci myokardu, zejména  pro jednoduchost odběru, nízký výskyt perioperačních komplikací a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

E. Mandysová, T. Mráz, P. Kmoníček, P. Niederle (Praha)

Echokardiografie představuje zobrazovací metodu ke sledování morfologie i funkce srdečních struktur, jejíž široká dostupnost umožňuje její použití v průběhu různých...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DUŠNOSTI POMOCÍ ULTRASONOGRAFIE NA LŮŽKÁCH AKUTNÍ PÉČE

T. Veiser, K. Goričan, M. Kocík, A. Večeřová, M. Zahin, A. Žák (Ostrava, Praha 2)

Rychlá ultrazvuková „bedside“ diagnostika pneumotoraxu, plicního edému versus exacerbace CHOPN je ve světě již prověřenou a zaběhlou metodikou.V našich podmínkách...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

|< << ...211212213214215216217218219220221222223224225226227 >> >|