Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

V HLAVNÍ ROLI PULSNÍ POLE

H. Machová, V. Kycltová, M. Stránská, I. Šandová, H. Vykydalová, M. Prajzlerová, I. Frejvaldová, P. Koblížková, P. Neužil (Praha 5)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl:
Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace fibrilace síní. V našem sdělení představujeme tuto metodu, její principy a specifika z pohledu sálové zdravotní sestry.
Metoda, soubor a výsledky:
Ablace fibrilace síní pulsním polem (PFA - pulsed field ablation) spočívá v aplikaci krátkých sekvencí intenzivního elektrického pole směrem k myokardu. Tato energie vede k narušení buněčné membrány a tím k ireverzibilnímu poškození srdečních buněk. Cílem je elektrická izolace plicních žil. Výhodou je orgánová selektivita – tzn. dochází k ovlivnění jen kardiomyocytů a ne okolních tkání (vazivové buňky, endotel, jícen, brániční nerv, krevní elementy, apod.). Další výhodou je extrémní rychlost ablace - v řádu vteřin.
Katetrizační ablaci systémem Farapulse je vzhledem k bolestivosti aplikací pulsního pole nutné provádět v hluboké analgosedaci (kombinace midazolam, sufentanyl, propofol) nebo celkové anestezii. Po transseptální punkci a docílení ACT přes 300-350sec se zavádí do levé síně vlastní ablační katetr Farawave (31mm nebo 35mm) a provádí se aplikace pulsním polem s cílem izolace plicních žil. Do ostia každé žíly aplikujeme standardně 8 aplikací. Se změnou morfologie katetru je možné provádět i ablace mimo plicní žíly – např. box zadní stěny). Celková doba výkonu v průměru nepřesahuje 40-6O minut. Další výhodou je použití jen jednoho žilního femorálního přístupu, není třeba monitorace teploty v jícnu. Prezentovaný soubor (2018-2022) představuje 953 pacientů léčených v rámci klinických zkoušek a nebo komerčně dostupnou technologií Farapulse.
Závěr: Katetrizační ablace pomocí pulsního pole je moderní metodou léčby fibrilace síní. Specifikem je selektivní ablace kardiomyocytů (což snižuje riziko kolaterálního poškození a možných komplikací), rychlost procedury a efektivita ablace.