Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

URČENÍ PREDIKTORŮ STRATIFIKACE RIZIKA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

J. Čížek, K. Šebístková, P. Mašek, M. Neuberg, P. Toušek (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Srdeční selhání je jednou z nejvýznamnějších příčin morbidity a mortality z kardiovaskulárních příčin
Cíl: Určit prediktory, které pomohou stratifikovat riziko rehospitalizace pacientů se srdečním selháním s cílem optimalizovat péči o tyto nemocné
Metodika: Z nemocničního informačního systému jsme analyzovali data 3125 pacientů, celkem 4137 konsekutivních hospitalizací těchto pacientů, s hlavní (N=1538; 37%) nebo vedlejší propouštěcí diagnózou srdečního selhání dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 (Dg. I500, I501, I509) za období 1.1.2021-31.3.2023. Hodnotili jsme rehospitalizaci pro dekompenzaci srdečního selhání do 90 dnů k 30.6.2023. Ke zjištění normality rozdělení dat byl použit Kolmogorovův-Smirnovův test shody. K vyhodnocení vlivu vybraných prediktorů na rehospitalizaci byla provedena logistická regrese. Prediktory rehospitalizace v jednorozměrné analýze s P-hodnotami <0,05 byly zadány do modelu zpětné postupné logistické regrese. Prediktory, které zůstaly významné s hodnotami P <0,05, byly ponechány v konečném modelu.
Výsledky: Z celkového počtu 4137 hospitalizací se jednalo o akutní rehospitalizaci v 362 (tj. 8,75%) případech. Jako signifikantní rizikové faktory (AUC 0,603, p<0,001) pro časnou rehospitalizaci srdečního selhání vychází délka hospitalizace (více než 5dní, senzitivita 76,2%, specificita 38,3%), věk (více než 61let, senzitivita 90,6%, specificita 13,2%), přítomnost ICHS, nádorového onemocnění, chronického respiračního onemocnění (včetně CHOPN a astmatu) v anamnéze, z laboratorních měření hladina NT-proBNP (více než 5654ng/l, senzitivita 61,9%, specificita 47,7%)
Závěr: Na základě administrativních dat jsme jako relevantní rizikové faktory pro časnou rehospitalizaci pro dekompenzaci srdečního selhání určili kombinaci výše zmíněných komorbidit, dále vyššího věku, délky hospitalizace a hladiny NT-proBNP