Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VZTAH KOLAPSIBILITY DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY HODNOCENÉ NOVÝM SENZOREM K ODHADOVANÉMU OBJEMU PLAZMY A KONCENTRACI NT-PROBNP U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

P. Doškář, F. Málek, P. Neužil, R. Vivek (Praha, New York City, United States)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Východisko: Natriuretické peptidy (NT-proBNP) jsou základními diagnostickými nástroji u srdečního selhání. Při hodnocení stupně kongesce lze použít i biomarkery hemokoncentrace vypočtené z koncentrace hemoglobinu a hematokritu, případně hmotnosti. Nový senzor implantovaný do dolní duté žíly (DDŽ) je schopen s vysokou přesností změřit plochu a zhodnotit kolapsibilitu DDŽ a byl vyvinut ke vzdálené monitoraci pacientů se srdečním selháním.
Cíle práce: zjistit vztah kolapsibility DDŽ k odhadovanému objemu plazmy a NT-proBNP u pacientů s chronickým srdečním selháním
Soubor a metodika: Senzor byl implantován 6 pacientům (5 mužů a 1 žena) z našeho centra v rámci studie FIRE I. Při klinických kontrolách bylo vždy provedeno měření kolapsibility DDŽ (CI – colapsibility index) pomocí senzoru a týž den proveden krevní odběr se stanovením koncentrace NT-proBNP, hemoglobinu a hodnoty hematokritu a změřena hmotnost. Odhadovaný objem plazmy byl vypočten pomocí rovnice z koncentrace hemoglobinu, hodnoty hematokritu a hmotnosti pacienta.
Výsledky: Bylo provedeno 58 měření a získaná data byla hodnocena pomocí korelačního koeficientu. Byla nalezena statisticky významná inverzní korelace mezi odhadovaným objemem plazmy (ePV) a CI (r = - 0,35, p = 0,0076). Korelace mezi kolapsibilitou DDŽ a NT-proBNP nedosáhla statisticky významné hodnoty (r = - 0,12, P 0,31).
Závěry: Kolapsibilita DDŽ (collapsibility index IVC) hodnocená novým senzorem koreluje s biomarkery hemokoncentrace, což jsme prokázali statisticky významnou inverzní korelací s odhadovaným objemem plasmy, a může tak být použita ke vzdálené monitoraci jako dobrý ukazatel stavu volémie u pacientů se srdečním selháním.