Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MARKERY DEFICITU ŽELEZA U PACIENTŮ S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Bakošová, J. Godava, T. Honek, P. Hude, J. Máchal, E. Ozábalová, H. Poloczková, J. Krejčí (Brno)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Deficit železa (ID) je častou komorbiditou u pacientů se srdečním selháním (HF). Je asociován se snížením výkonnosti, častými hospitalizacemi pro dekompenzace HF a nižší kvalitou života. V současné době probíhá diskuze o optimální definici ID a selekci pacientů profitujících ze suplementace železa a došlo ke zjednodušení definice ID.

Cíl: Zjistit prevalenci ID u pacientů s pokročilým srdečním selháním dle staré a nové definice. Zhodnotit, který z parametrů ID nejvíce odpovídá omezení funkční kapacity pacienta.

Pacienti a metody: Zařadili jsme 102 pacientů s pokročilým HF, z toho 48 hospitalizovaných, 29 ambulantních a 25 pacientů s implantovanou levostrannou srdeční podporou (LVAD) a sledovali markery ID. Byla provedena statistická analýza a srovnání markerů mezi skupinami, korelace a logistické regresní modely se stanovením ROC křivek.

Výsledky: Dle starší definice byl zachycen výskyt ID u 57 % ze všech pacientů, dle nové širší definice to bylo u 65 %; anémie se vyskytovala pouze ve 30%. V hodnotě T-sat byl statisticky významný rozdíl mezi hospitalizovanými a ambulantními pacienty (p=0,0469). U hospitalizovaných pacientů s třídou NYHA statisticky významně korelovaly všechny sledované parametry kromě ferritinu, nejsilnější korelace byla pro sérové železo (p=0,0003). U ambulantních pacientů byla korelace s NYHA pouze u sTfR (p=0,04). S parametry pravostranné katetrizace nejlépe koreloval sTfR, dále pak sérové železo a T-sat, nekoreloval pouze ferritin. Dle ROC křivek bylo optimálním parametrem ve vztahu k třídě NYHA sérové železo.

Závěr: Pacienti s pokročilejším srdečním selháním a horším stavem kompenzace měli častější výskyt ID a výraznější depleci železa. Jako nejlepší parametr pro přítomnost ID se jeví T-sat, ferritin se zdá být u nejméně vhodným markerem ID. S funkčním stavem nejvíce koreluje hladina sérového železa, nejméně ferritin.