Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÝ EFEKT KETOLÁTEK U PACIENTŮ SE SYNDROMEM NÍZKÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE – FINÁLNÍ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ PROSPEKTIVNÍ STUDIE KADHEF.

M. Šramko, V. Melenovský, A. Benák, M. Holek, M. Kleissner, M. Pazderník, J. Toman, F. Kiššimon, J. Franeková, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: U chronického srdečního selhání (CHSS) dochází ke zvýšení utilizace ketolátek v myokardu na úkor jiných substrátů.

Cíl: Posoudit akutní hemodynamický efekt ketózy navozené podáním ketolátky 3-hydroxybutyrát (3-OHB) u pacientů s akutně dekompenzovaným CHSS a syndromem nízkého srdečního výdeje.

Metodika: Do studie byli zařazeni pacienti s dekompenzovaným CHSS, kteří vyžadovali inotropní podporu nejméně 24 hodin před zařazením (milrinon, 0.5±0.1 ug/kg/min). Po randomizaci v poměru 1:1 byl pacientům v 3-hodinových intervalech podáván perorální roztok monoesteru 3-OHB (25g v 65 ml roztoku; H.V.M.N Ketone Ester, H.V.M.N, USA) do celkové dávky 75g anebo placebo. Sérová hladina 3-OHB a hemodynamické parametry (Swan-Ganzův katétr s kontinuální termodilucí) byly měřeny před podáním a během 24 hodin po podání 3-OHB. Cílovým parametrem byla změna srdečního indexu (CI).

Výsledky: Studijní soubor tvořilo 10 pacientů v 3-OHB skupině a 10 pacientů v placebo skupině (věk: 57±8 let; ejekční frakce levé komory: 21±4%). Vstupní sérová koncentrace 3-OHB a CI se mezi 3-OHB a placebo skupinami nelišili (3-OHB: 0.3±0.2 vs. 0.4±0.2 mmol/l, p=0.7, CI: 2.1±0.4 vs. 2.0±0.3 l/min/m2, p=0.5). U pacientů v 3-OHB skupině byla maximální ketóza dosažena po podání druhé dávky roztoku (2.0±0.7 mmol/l, p<0.01). Při dosažení maximální koncentrace 3-OHB došlo k nárůstu CI průměrně o 57% oproti 15% v placebo skupině (CI 3.3±0.7 vs. 2.4±0.5 L/min/m2, p<0.001). Po 24 hodinách se CI oproti výchozím hodnotám nelišil (p=0.6). Zvýšení CI bylo způsobené zvýšením tepového objemu bez změny srdeční frekvence nebo krevního tlaku. Skupiny se nelišili dynamikou vyšetřovaných biomarkerů (hs-TnT, BNP, CRP, IL-6) nebo dynamikou sérového norepinefrinu.

Závěr: U pacientů se zavedenou inotropní léčbou vedlo navození mírné ketózy podáním 3-OHB k významnému přechodnému zvýšení srdečního výdeje.