Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SNÍŽENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA BĚHEM PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

J. Olšr, E. Kociánová, P. Doupalová, E. Sovová, L. Jelínek, M. Mikulášková, B. Imrichová, J. Míšelnická, L. Hubáčková, L. Kristlová, M. Kohutová, F. Martiník, K. Moravcová, P. Jakubec, V. Jeřábková, R. Havlík, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Arteriální hypertenze (AH) představuje významný rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (KVO), zejména těch na podkladě aterosklerózy (ASKVO). Režimová opatření tvoří efektivní způsob snížení krevního tlaku i kardiovaskulárního rizika, konkrétní způsob jejich provádění v praxi je v literatuře málo prozkoumán.

Cíl: Cílem pilotní studie bylo popsat změny v kardiovaskulárním riziku u pacientů zařazených do preventivního programu Fakultní nemocnice Olomouc „Nebuď pod tlakem“, tedy dobrovolníků s arteriální hypertenzí podstupujících komplexní intervenci oproti běžnému standardu ambulantní péče.

Metodika: Do programu bylo zařazeno 113 pacientů (n = 113), 61 žen a 52 mužů. Průměrný věk při vstupu do programu činil 45,9 let (± 9,9), BMI 30,96kg/m2 (± 5,86), v ordinaci naměřený systolický krevní tlak 132,1mmHg (± 14,2) a diastolický krevní tlak 80,5mmHg (± 9,9). Po komplexním vstupním vyšetření a edukaci pacienti podstupují odborníky vedenou intenzivní intervenci v oblasti pohybu, stravy, redukce hmotnosti a redukce stresu.

Výsledky: Prezentujeme průběžné výsledky změny vypočítaného rizika kardiovaskulárních onemocnění algoritmem SCORE2 ve třetím a šestém měsíci intervence v porovnání se vstupními hodnotami. U 60 pacientů, kteří prošli v průběhu intenzivního programu 3měsíční kontrolou, došlo k poklesu SCORE2 ze vstupních 3,1 % (± 2,26) na 2,5 % (± 1,9), p = 0,08. U 34 pacientů, kteří byli intervenováni 6 měsíců, došlo ke snížení SCORE2 ze vstupních 3,17 % (±2,11) na 2,4 % (± 1,49), p = 0,04.

Závěr: Průběžné výsledky ukazují, že komplexní balíček intenzivních odborníky vedených režimových opatření významně snižuje kardiovaskulární riziko pacientů s arteriální hypertenzí vedených běžně dostupnou péčí, a to i po šesti měsících průběžně prováděné intervence.

Grantová podpora: „Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)“