Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TROMBOTIZÁCIA ANULOPLASTICKÉHO RINGU MITRÁLNEJ CHLOPNE S OPAKOVANÝMI SYSTÉMOVÝMI EMBOLIZÁCIAMI

P. Snopek, J. Hasilla, P. Penz, E. Teringová (Nitra, SR, Bratislava, SR)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Prezentujeme prípad 66 r.pacientky s CHKS,po CABG LIMA RIA a RD1 sekvenčne+ MVP anulopastickým ringom (2/2019),paroxyzmálnou FiS,po opakovaných mozgových infarktoch,so syndrómom lepivých doštičiek.Odoslaná na hospitalizáciu na Kardiologickú kliniku FN Nitra pre podozrenie na infekčnú endokarditídu.Zápalové parametre negatívne,KO bez leukocytózy.Transtorakálne ECHO +TEE trombus vychádzajúci z bázy zadného cípu mitrálnej chlopne, hemodynamicky významná MiS. Prestavujeme na LMWH, na 2. deň hospitalizácie  embolizácia do arteriálneho systému ľavej dolnej končatiny.Konzultujeme  Oddelenie akútnej kardiológie NUSCH Bratislava,kde následne 5.12.2023 preložená.Pri preklade TTE+ TEE vyš.závažná MiS s MVA(0.6cm2) na podklade cirkulárneho zjazvenia + viaceré tromby.Iniciovaná liečba UFH.SKG  patentný CABG LIMA-RIA-RD sekvenčne,ostatné koronárne tepny  okrajové zmeny.10.2.202 prechodný AVB III.st. s náhradným suprahisálnym rytmom, vysadený betablokátor, neskôr bez recidívy AVB III.st.Kontrolné TEE  regresia trombov na mitrálnom anule aj  regresia stenotizácie(MVA 1.0cm2).Zmena UFH za LMWH.Prezentovaná na kardiochirurgickom indikačnom seminári. Ponechaná aktuálne na konzervatívnej liečbe, pre dobrú toleranciu námahy, zlepšenie hemodynamických pomerov na mitrálnej chlopni po antikoagulačnej liečbe ako aj vysoké riziko reoperácie pri nízkej systolickej funkcii ľavej komory (EF 25%) a otáznu prognózu potenciálne implantovanej protézy do mitrálnej pozície pre suspektnú alergiu na titán.Vzhľadom na vznik trombózy na protetickom materiáli ringu možno tiež predpokladať menšie riziko periférnych embolizácii po úprave antikoagulančnej liečby z DOAK na warfarín.Implantácia kardiostimulátora prichádza do úvahy po doriešení susp. alergie na titán.Demitovaná,v pláne kontrolné TEE vyš. v polovici januára 2024 s následným rozhodnutím ohľadom ďalšieho terapeutického postupu.