Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

4 – LETÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM KRÁTKODOBÝCH MECHANICKÝCH SRDEČNÍCH PODPOR V KARDIOCENTRU BEZ KARDIOCHIRURGIE

M. Hudec, J. Kaňovský, M. Poloczek, P. Jeřábek, V. Brázdil, O. Boček, R. Štípal, T. Ondrúš, J. Pařenica, P. Kala (Brno)
Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl: Na pracovišti užíváme krátkodobé mechanické srdeční podpory (MSP) u akutních stavů od roku 2020. První využívanou metodou byla extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) ve veno-arteriální konfiguraci. Od roku 2021 využíváme také mikroaxiální srdeční pumpu (Impella). Cílem práce je analýza demografických údajů souboru, indikací k zavedení MSP, četnost komplikací a nemocniční mortalita pacientů v kardiocentru bez kardiochirurgického pracoviště.

Metodika: Retrospektivní analýza souboru 53 pacientů po zavedení MSP v období 1.1.2020 do 31.12.2023.

Soubor: 53 konsekutivních pacientů s akutním oběhovým selháním vyžadujícím MSP. Ve 46 případech bylo zavedeno ECMO (87 %), v 6 případech Impella (11 %) a v 1 případě kombinace obou. Podpory byly zavedeny na angiosále pod rentgenovou kontrolou. Průměrný věk souboru byl 55,3 let (nejmladší 13 let a nejstarší 73 let). Soubor zahrnuje 14 žen (26 %) a 39 mužů (74 %). Indikací k zavedení MSP byla v 9 případech mimonemocniční zástava (OHCA). Ve zbylé většině případů se jednalo o pacienty s těžkým akutním oběhovým selháním, nejčastěji na podkladě kardiogenního šoku při akutním infarktu myokardu, myokarditidě či progresi srdečního selhání. Z pracoviště bylo propuštěno 33 pacientů a celková nemocniční mortalita činila 38 %. Závažné krvácivé komplikace se vyskytly u 8 (15 %) pacientů, trombóza v mimotělním okruhu u 3 (8 %) pacientů a akutní ischemie dolní končetiny u 1 pacienta.

Závěr: Celková mortalita je v našem souboru srovnatelná s centry s kardiochirurgickým zázemím a počty komplikací s dostupnými v minulosti publikovanými daty.Mezi limitace analýzy patří malý a relativně heterogenní soubor pacientů, retrospektivní analýza souboru, hodnocení mortality pouze na úrovni nemocniční (primárního pracoviště), a zároveň nebyl analyzován neurologický status přeživších. 

Podpořeno MZČR – RVO (FNBr, 65269705)