Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

INCESANTNÍ SUPRAVENTRIKULÁRNÍ TACHYKARDIE S PŘEKVAPIVÝM ZVRATEM

T. Neubauerová, P. Hájek, A. Bulava (České Budějovice)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod
Atrioventrikulární reentry tachykardie (AVRT) se řadí mezi supraventrikulární tachykardie (SVT) vznikající na podkladě makroreentry okruhu podmíněného přítomností přídatné dráhy. Přestože jde o obvykle benigní arytmii a terminace docílíme jednoduše vagovými manévry, aplikací adenosinu či elektrickou kardioverzí, může déle trvající arytmie vyústit v kardiogenní šok. Prezentovaný případ popisuje výskyt refrakterní incesantní AVRT, která si před terminací vyžádala zavedení mechanické srdeční podpory (MSP).
Vlastní kazuistika
48letá pacientka byla přijata na koronární jednotku pod obrazem kardiogenního šoku při pravidelné SVT s frekvencí komor 170/min. Echokardiograficky odhalena dysfunkce obou komor s ejekční frakcí levé komory 20 %. Bolusové podání adenosinu, kontinuální infúze amiodaronu a elektrická kardioverze byly bez efektu. Akutní ablační výkon nebylo možno provést. Vzhledem ke kardiogennímu šoku bylo nutné nasadit vazopresorickou a inotropní podporu. V daném stavu bylo rozhodnuto o zavedení MSP Impella CP a odložení ablačního výkonu, který byl v danou chvíli již hodnocen jako rizikový. Po stabilizaci se nakonec zdařila verze na SR adenosinem, což bylo přechodně provázeno poklesem srdečního výdeje. V dalším průběhu s podporou MSP došlo k úpravě systolické funkce obou komor. Elektrofyziologické vyšetření následně odhalilo skrytou pomalu zpětně vedoucí laterální přídatnou dráhu, která byla odstraněna radiofrekvenční ablací.
Závěr
Incesantní AVRT může vzácně vyústit až v rozvoj kardiogenního šoku. V situaci, kdy není akutně dostupná katétrová ablace nebo jsou vyčerpány všechny možnosti farmakologické podpory srdečního výdeje a udržení adekvátního perfúzního tlaku, je možné akutní stav překlenout zavedením MSP, na které lze bezprostředně, případně po dosažení hemodynamické stability, provést katétrovou ablaci, která je jedinou kauzální léčbou.