Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA JAKO PRIMOMANIFESTACE HYPOPLAZIE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY

O. Heidler, J. Daněk, M. Hajšl, D. Ulrichová, M. Malý (Praha)
Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Dolní dutá žíla (DDŽ) je cévní strukturou, která odvádí krev z dolní poloviny těla. Vzhledem ke komplexnímu embryologickému vývoji je asociována s širokou škálou vrozených vývojových vad. Prevalence těchto vad se v běžné populaci pohybuje kolem 4 %. Anomálie dolní duté žíly jsou většinou asymptomatické, v případě atrezie či hypoplazie DDŽ byla zaznamenána vyšší incidence hluboké žilní trombózy (HŽT) zejména u mladších pacientů do 30 let věku.
Kazuistika: Prezentujeme případ 30letého pacienta bez komorbidit, který se dostavil na urgentní příjem pro silné bolesti zad bez propagace či jiné symptomatologie, pacient byl hemodynamicky stabilní, klinicky dominovaly otoky dolních končetin (DKK). Vstupně doplněný ultrazvuk žil DKK prokázal oboustrannou HŽT s propagací do pánevních žil. Z důvodu nejasného rozsahu byla doplněna CT venografie s nálezem kongenitální hypoplazie dolní duté žíly s rozsáhlou trombózou pánevního řečiště, žilní kolaterály z povodí obou ilických žil do dolní mesenterické žíly včetně trombózy kmene porty a celého portálního řečiště. Vstupně byla zahájena standardní terapie LMWH a nález byl konzultován na angiologickém semináři. Po komplexní rozvaze byl nález indikován k aplikaci nedělené lokální trombolýzy (TL). Aplikace TL proběhla bez komplikací, kontrolní flebografie prokázala volně průchodné pánevní i paravertebrální řečiště. Pacient byl dále ponechán na trvalé antikoagulační léčbě DOAC.
Závěr: Hluboká žilní trombóza je vysoce prevalentní onemocnění. Objasnění její etiologie hraje zásadní roli nejen z hlediska terapeutického postupu, ale i pro dlouhodobý management pacientů. Na rozdíl od trombofilních mutací nejsou vrozené anomálie dolní duté žily součástí rutinního screeningu. Cílem této kazuistiky je poukázat na důležitost správné diagnostiky těchto anomálií u mladých pacientů s idiopatickou hlubokou žilní trombózou.