Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KORELACE MEZI ZHORŠENÝM ZDRAVOTNÍM STAVEM A ADHERENCÍ K MEDIKACI U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

L. Jelínek, M. Modrák, L. Pavlů, Z. Ramík, L. Štos, R. Adámek, M. Lazárová, J. Václavík (Olomouc, Praha, Jaroměř, Ostrava)
Tématický okruh: Kardio 35 - původní sdělení
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod a cíle: Chronické srdeční selhání je celosvětově stále významnějším zdravotním problémem. Po 65. roce života se stává hlavní příčinou hospitalizací. Zatímco incidence srdečního selhání v závislosti na věku celosvětově klesá, celkový počet případů srdečního selhání roste v důsledku zlepšující se míry přežití. Vzhledem k významu farmakoterapie v léčbě, má zásadní význam otázka adherence k medikaci. Neadherence souvisí se zvýšenou mortalitou a vyšším počtem hospitalizacemi.

Cílem studie bylo zjistit zda souvisí jednorozměrný klinický model zhoršujícího se zdravotního stavu pacientů (složený z ejekční frakce levé komory, NYHA třídy, VO2 max a NT-proBNP) s adherencí pacientů.

Metody: Vycházeli jsme z dat registru do kterého bylo zařazeno v roce 2018 274 a v roce 2020 128 osob se stabilním chronickým srdečním selháním. Zaznamenány byly klinické a laboratorní parametry. Adherence byla měřena pomocí sérové hladiny léků v den klinické kontroly. na srdeční selhání a dalších detekovatelných léčiv byly měřeny ve stejný den.

Výsledky: Adherentních bylo 81 % pacientů. V našem souboru nebyly zjištěny žádné klinicky významné rozdíly mezi adherentními a neadherentními pacienty. Byl však zřejmý jasný vztah mezi zhoršujícím se zdravotním stavem a zvyšující se adherencí k medikaci, viz obrázek 1 (korelace mezi zhoršeným zdravotním stavem a adherencí k medikaci u srdečního selhání. Vyšší hodnota proměnné “badhealth” ukazuje na horší zdravotní stav).

Závěr: K plánování intervencí ke zlepšení adherence je třeba vědět kolik a kteří pacienti dodržují léčebná opatření. Zjištění, že zhoršující se zdravotní stav vede k lepší adherenci může vést k lepšímu zacílení péče a tím k vyšší efektivitě zdravotnictví.