Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU SESTRY

Z. Čechová , L. Gattringerová (Plzeň-Lochotin)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - sesterský, 21. konference ČAAK

Infekční endokarditida jako onemocnění, které se v Evropě vyskytuje s četností cca 13,8 případů na 100 000 obyvatel, zůstává závažným zdravotnickým problémem. Přes všechny pokroky v diagnostice i v léčbě zůstává její mortalita vysoká.
Ošetřovatelská péče u pacienta s infekční endokarditidou má mnoho hledisek. V první řadě se především v ambulantní sféře jedná                 ve spolupráci s lékařem o vyhledávání a edukování pacientů, kteří vzhledem ke svému chronickému srdečnímu onemocnění jsou ve zvýšeném riziku onemocnění infekční endokarditidou a kteří mají podstoupit z hlediska vzniku endokarditidy rizikový zdravotnický výkon.
Neméně důležitá je ošetřovatelská péče o hospitalizované pacienty s endokarditidou, ať již na intenzivním nebo na standardním lůžku. Infekční endokarditida ve většině případů pro pacienta znamená dlouhý pobyt v nemocnici, intravenozní antibiotickou léčbu, riziko vzniku komplikací daných buď samotnou endokarditidou, nebo dlouhým pobytem v nemocničním prostředí a vlastními komorbiditami pacienta. Z tohoto důvodu je role sestry nezastupitelná v kvalitní a empatické komunikaci s pacientem a jeho blízkými, ve spolupráci na monitoraci stavu pacienta           a laboratorních nálezů včetně monitorace účinku ATB léčby, ve včasném odhalování komplikací.
V našem sdělení shrnujeme náš pohled na roli sestry v péči o pacienta s infekční endokarditidou s přihlédnutím k recentně vydané aktualizované verzi doporučených postupů pro infekční endokarditidu Evropské kardiologické společnosti.