Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

QRS – MIKROFRAGMENTACE JAKO NOVÝ PREDIKTOR MORTALITY

I. Andršová (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Submitted on behalf of International QRS-mf study group:

Úvod:
Tzv. fragmentace QRS komplexu na povrchovém EKG záznamu je považována za rizikový marker arytmické příhody. S vysokou pravděpodobností existují i mikro-malformace QRS komplexu pouhým zrakem neviditelné, které však mohou mít velký prediktivní potenciál. Naše práce představuje novou metodu hodnocení morfologie QRS komplexu, která detekuje právě i pouhým okem neviditelné odlišnosti depolarizace v běžném 12ti svodovém EKG záznamu.
Metodika:
Metoda je založená na dekompozici EKG signálu na singulární komponenty a poté rekonstrukci původního QRS signálu z ortogonálních složek. Následně je morfologie signálu QRS zrekonstruována postupně z jednotlivých komponent včetně 8 algebraických dimenzí přesahujících svými rozměry tři ortogonální geometrické dimenze. Následně se kvantifikují rozdíly (QRS ‚mikro‘- fragmentace, QRS-μf) mezi původními a rekonstruovanými signály. Prediktivní hodnota QRS-μf pak byla hodnocena u pacientů s implantovaným ICD, u těžkých kardiaků a u vzorku běžné populace uni- i multivariabilní regresní analýzou ve srovnání s ostatními rizkovými faktory.
Výsledky:
Analýza byla provedena u celkem 7779 jedinců, z nichž 504 nepřežilo prvních 5 let sledování. Ve všech třech populacích byla QRS-μf silným prediktivním faktorem přežití (P,0,001 při univaribailní a P,0,001 až P=0,024 při multivariabilní regresní analýze). Podobně silná asociace s prognózou byla zjištěna i při dichotomizaci hodnoty QRS-μf na 3,5 %.
Závěr:
Metoda QRS-μf prokázala značnou mortalitní prediktivní hodnotu nezávisle na již dříve stanovených rizikových faktorech. K přesné predikci charakteru mortality (arytmická příhoda či srdeční selhání) bude potřeba dalších analýz.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705).