Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFRAKCE PRAVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U PACIENTŮ S DOMÁCÍ MONITORACÍ - KAZUISTIKA

M. Míková, D. Pospíšil, B. Farkasová, M. Sepši (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Domácí monitorace v dnešní době představuje velký pokrok v péči o pacienty s implantovanými CIEDs (Cardiac implantable devices). Informace získané dálkovou monitorací je možné využít k včasné diagnostice klinicky významných událostí a k rychlejšímu plánování jejich řešení. Jedním z problémů může být infrakce elektrody, která se většinou projeví náhlou změnou stimulačních parametrů a artefakty v iEGM signálu. Výjimečně však tyto změny nejsou adekvátně detekované na domácí monitoraci, což může vést k fatálním následkům (neadekvátní terapie, neúčinná stimulace).

Soubor a metodika: 42letý muž s implantovaným dvoudutinovým PM byl převezen na nízkoprahový urgentní příjem pro synkopu a kolaps. Na EKG byl popsán SR s intermitentní komorovou stimulací. Dálková monitorace z předchozího dne však neodeslala žádný alert a všechny parametry elektrod byly v normě. Po důkladném přezkoumání záznamů došlo v předchozích dnech k nárůstu KES (>500/hod). Jednalo se však o artefakty z již narušené elektrody. Systém rovněž zaznamenal vyšší počet rychlých komorových epizod, nicméně alert, který by nás včas upozornil, nebyl zapnutý. V druhém případě byl 75letý muž s implantovaným CRT-D přivezen rychlou záchrannou službou na koronární jednotku pro recidivující neadekvátní výboje z ICD. Při zpětné kontrole domácí monitorace přístroj dlouhodobě zaznamenával krátké RR intervaly způsobené artefakty narušené elektrody. Výstražný alert byl však zaslán, až když přístroj zhodnotil tyto artefakty jako setrvalou VF vedoucí k recidivujícím výbojům. Oba pacienti podstoupili reimplantaci přístroje a zavedení nové komorové elektrody.

Závěr: Domácí monitorace je skvělým nástrojem k včasnému zachycení klinicky významných událostí u pacientů s CIEDs. Na naší straně je však důležité vhodně optimalizovat systém kontroly zasílaných zpráv.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)