Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

KOMOROVÁ DYSSYNCHRONIE STANOVENÁ POMOCÍ UHF-ECG PREDIKUJE ODPOVĚĎ NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU BIVENTRIKULÁRNÍM STIMULÁTOREM.

P. Leinveber, J. Lipoldová, A. Nagy, J. Meluzín, M. Novák, P. Jurák, F. Plešinger, M. Matejková, P. Waldauf, K. Čurila (Brno, Praha)
Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod
Ultra-vysoko-frekvenční EKG (UHF-ECG) zobazuje komorovou elektrickou dysynchronii během spontánního a stimulovaného rytmu pomocí širokospektrálních oscilací obsažených v QRS komplexu. Cílem práce bylo zjistit, zda UHF-ECG může predikovat odpověď na biventrikulární srdeční resynchronizační léčbu (CRT) u pacientů se srdečním selháním a širokým QRS komplexem.

Metody
Prospektivně byli do studie zařazeni konsekutivní pacienti se srdečním selháním, NYHA II-III, LVEF ≤ 35% a QRS šířkou > 120 ms, s vyloučením pacientů s RBBB morfologií. Všem pacientům byl implantován biventrikulární stimulátor (CRT). UHF-ECG dyssynchronie byla stanovena před CRT. Echokardiografie byla provedena před a 6 měsíců po CRT a pozitivní odpověď na CRT byla definována jako pokles LVESV ≥ 10%.

Výsledky
Do studie bylo celkem zařazeno 92 pacientů (66±9 years), 76% mužů, LVEF 24±9%, a 45% s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). 29% pacientů nereflektovalo pozitivně CRT léčbu (non-respondéři) dle změny LVESV. Průměrná redukce LVESV po 6 mesících CRT byla 16% (-23% u responderů, +2% u non-responderů) a byla vyšší u skupiny neischemické kardiomyopatie vs. ICHS (20% vs. 11%, p < 0.05). Optimální hodnota UHF-ECG dysynchronie (e-DYS) pro predikci odpoveďi na CRT léčbu byla 47 ms (sensitivita 78%, specificita 78%). Při univariantní analýze byly parametry e-DYS > 47 ms, QRSd ≥ 150ms, ženské pohlaví, neischemická choroba, a Strauss LBBB významnými prediktory odpověďi na CRT. Při multivariantní analýze zůstal pouze e-DYS > 47 ms parametr významným prediktorem biventrikulární odpovědi (p = 0.008).

Závěr
U non-RBBB pacientů se srdečním selháním a CRT indikací je UHF-ECG dyssynchronní parametr (e-DYS), stanovený před implantací biventrikulárního stimulátoru, významným prediktorem echokardiografické odezvy na CRT léčbu.