Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

VPLYV 3D ZOBRAZOVACIEHO SYSTÉMU ENSITE NA PRIEBEH IZOLÁCIE PĽÚCNYCH ŽÍL

M. Štupák, A. Sudzinová, D. Kučerová (Košice, SR, Košice)
Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Vplyv 3D zobrazovacieho systému Ensite na priebeh izolácie pľúcnych žíl

Úvod
Kryoizolácia pľúcnych žíl (kryo-IPV) patrí k štandardným výkonom na liečbu paroxyzmálnej
alebo perzistujúcej fibrilácie priedsiení. Pri tejto procedúre sa používa RTG žiarenie na
zavedenie a polohovanie katétrov. Za účelom zníženia radiačnej záťaže pre pacienta
a personál, lepšej orientácii a manipulácii katétrov je možné využívať moderné 3D
zobrazovacie systémy. V našom centre sme niektoré kryo-IPV realizovali použitím
kombinácie fluoroskopie a Ensite zobrazovacieho systému. Cieľom práce bolo analyzovať
vplyv použitia tohto Ensite systému na dĺžku trvania procedúry a vybrané fluoroskopické
parametre pri kryo-IPV.

Metodika
Sledovali sme skupinu pacientov, ktorí za obdobie 2021 až september 2023 podstúpili kryo-
IPV. Do súboru sme zahrnuli celkovo 146 pacientov rozdelených na dve skupiny. Prvá
skupina pacientov (n=42) podstúpila kryo-IPV s použitím kombinácie fluoroskopie a Ensite
zobrazovacieho systému. V druhej skupine (n=104) sme kryo-IPV realizovali štandardným
postupom len s použitím fluoroskopie. Porovnávali sme fluoroskopický čas, dávku žiarenia
a dĺžku trvania výkonu.

Výsledky
Pri kryo-IPV s použitím Ensite systému bol signifikantne kratší priemerný
fluoroskopický čas (474s ± 184s vs 733s ± 286s, p<0,001). Rovnako aj dávka žiarenia bola
signifikantne nižšia (12 ± 8 mGy vs 18 ± 12 mGy, p<0,001). Naopak, priemerná dĺžka
procedurálneho času pri použití Ensite systému sa predĺžila v priemere
o 10min (131 ± 26min vs 121 ± 22min, p<0,05)

Záver
Použitie systému Ensite v kombinácii s fluoroskopiou počas kryo-IPV
významne znižuje skiaskopický čas procedúry a dávku žiarenia, súčasne dochádza k
významnému predĺženiu celkového procedurálneho času, čo súvisí s vytvorením 3D mapy
ľavej predsiene a pľúcnych žíl. Za nezanedbateľný prínos je možné považovať navigáciu pri
polohovaní katétrov počas kryo-IPV.