Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PRO DLOUHODOBOU PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

V. Bulková, L. Rybka, J. Mitrengová, S. Khaliullina, J. Bahník, M. Černošek, F. Lehar, M. Fiala (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Cíl: Cílem je srovnání ablace energií pulzního pole (PFA) vs. radiofrekvenční energií (RFA) u pacientů s dlouhodobou perzistentní fibrilací síní (DPFS).
Metodika: V 9/2021-12/2022 postoupilo 159 pacientů katetrovou ablaci DPFS s použitím PFA (n=80, 66±8 let, 16 žen, kontinuální FS 27±19 měsíců) vs. RFA (n=79, 65±9 let, 22 žen, kontinuální FS 27±22 měsíců). PFA zahrnovala komplexní ablaci v levé síni (LS). RFA zahrnovala komplexní stupňovanou ablaci v LS, ev. CS, ev. v pravé síni. Průběžné cíle výkonu zahrnovaly izolaci PŽ, blokádu mitrálního isthmu, stropu LS a CTI; ideálním procedurálním cílem výkonu bylo ukončení FS a obnovení SR ablací. Po ablaci se prováděla 7denní monitorace EKG každé 3 měsíce v prvním roce a každých 6 měsíců následně.
Výsledky: Ve skupinách PFA vs. RFA byla kratší doba výkonu 112±33 vs. 208±45 minut a delší doba skiaskopie 15±5 vs. 8±2 minut (obě p<0,001). SR se podařilo obnovit ablací u 31 (38%) vs. 45 (57%) pacientů (p=0,18). Po uplynutí doby sledování 9-24 měsíců bylo přežívání bez arytmie u 51 (64%) vs. 27 (34%) pacientů; u pacientů s obnovením SR ablací u 25/31 (81%) vs. 20/45 (44%) pacientů. Na konci sledování po provedení reablace u 14 vs. 21 pacientů má stabilní SR 69 (87%) vs. 62 (78%) pacientů.
Závěr: PFA je spojena s lepším přežíváním bez recidivy FS/AT po PFA ve srovnání s RFA a lepší jsou výsledky u pacientů, u nichž byl obnoven SR ablací bez ohledu na typ ablační energie.