Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

NOVÉ POZNATKY V PREVENCI KONTRASTEM INDUKOVANÉ NEFROPATIE V KARDIOLOGICKÉ PÉČI

M. Sůva, V. Brázdil, M. Hudec, J. Kaňovský , M. Poloczek , R. Štípal , P. Kala (Brno)
Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod
V diagnostice a intervenční kardiologii dochází k nárustu počtu výkonů vyžadujících aplikaci jódové kontrastní látky, důsledkem tohoto trendu dochází při aplikaci kontrastní látky k riziku vzniku kontrastem indukované nefropatii (CI-AKI). Navzdory četným studiím zůstává terapie již plně rozvinutého ledvinného poškození poměrně limitována. Důraz je tedy kladen především na časné predikci, prevenci, adekvátní přípravě a aplikaci nových diagnostických a intervenčních postupů u vysoce rizikové populace pacientů. Tato práce se zaměřuje na jednotlivé zavedené postupy v prevenci CI-AKI, a především na použití kontrast modulujících systémů a bez kontrastních intervenčních přístupu k ošetření koronárních tepen. Dále na patogenezi CI-AKI a její ovlivnění cílením na složky na úrovni celulární až molekulární úrovni. Pojednáváme o nových biomarkerech již užívané v zahraničí k časnému odhalení vzniku CI-AKI, a nakonec představujeme možné budoucí cesty kterými se pravděpodobně prevence a studie CI-AKI bude vydávat.
Metodika
Provedli jsme rozsáhlou systematickou rešerši v databázích PubMed, Cochrane library database, Embrase a Google Scholar na téma akutní renální poškození v terénu užití kontrastní látky. Zaměřili jsme se především na nové poznatky v prevenci a časné diagnostice této problematiky.
Cíl
Seznámit posluchače s moderními poznatky problematiky CI-AKI, jejím časným záchytem a prevencí včetně návrhu a postupů s cílem redukovat incidenci CI-AKI.
Závěr
Použití IVUS nebo OCT s alternativním mediem umožnují koronární intervence s použitím minimálního až nulového množství kontrastní látky. Poznatky na poli patogeneze CI-AKI, konkrétně objevy novelních biomarkerů (micro-RNAs, [TIMP-2] ×[IGFBP7]) umožnily časnou diagnostiku CI-AKI. Hydratace vedená pomocí LVEDP ev. Aktuální diurézou umožnuje prevenci CI-AKI.
„Podpořeno MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705)“