Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ZKUŠENOSTI A FOLLOW UP ABLAČNÍ METODY HIGH POWER SHORT DURATION

I. Raková, J. Jež, Z. Stárek, F. Souček, F. Lehar, E. Kubalová, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Rekurence fibrilace síní po radiofrekvenční katetrové ablaci (RFA) zůstává relativně vysoká. Ve snaze o zefektivnění a zrychlení RFA byl zaveden koncept tzv. HPSD ablace (high power short duration) pomocí vysokého výkonu generátoru radiofrekvenční energie s krátkou dobou aplikace oproti běžně užívanému režimu LPLD ( low power long duration). V naší práci jsme srovnali data obou těchto přístupů při RFA fibrilace síní na našem pracovišti.

Metody: V období od června 2020 do prosince 2020 podstoupilo na našem pracovišti 50 pacientů RFA paroxymální fibrilace síní metodou HPSD (výkon 70W, trvání aplikace 5-7sec., proplach 30ml, Abbott Flexability katetr). Ve stejné době podstoupilo RFA fibrilace síní 50 konsekutivních pacientů ve standardním ablačním režimu LPLD (výkon 25-35W, Abbott TactiCath). Byla zhodnocena periprocedurální data (trvání výkonu, ablační čas, RTG dávka) a follow-up 12 měsíců.

Výsledky: Při použité metodě HPSD se délka výkonu 113,44 ± 20,72 min a při metodě LPLD 148,89 ± 28,39 min. Doba radiofrekvennčí ablace byla oproti klasické LPLD metodě více jak 4x kratší, průměrná doba byla 8,81 ± 3,01 min a v případě metody LPLD 37,27 ± 11,73 minut. V závislosti na zkrácení celkového trvání výkonu a aplikace radiofrekvenční energie se zmenšila i RTG dávka z 3969 mGycm2 na 1435 mGycm2. Akutní komplikace při výkonu nebyli při metodě HPSD zaznamenány. Follow-up do 12 měsíce dokončilo 45 pacientů. Recidiva fibrilace síní (popřípadě záchyt atypického flutteru síní) byla zaznamenána u 31,1% pacientů ve skupině HPSD. Ve skupině LPLD byla recidiva zaznamenaná u 44,7% pacientů.

Závěr: Katetrová ablace pomocí režimu HPSD je bezpečná a účinná metoda RFA fibrilace síní. HPSD vede k významnému zkrácení procedurální času a radiační zátěže bez zvýšení rizika komplikací.