Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

GRIP TEST JAKO ZÁTĚŽ PŘI MĚŘENÍ STŘEDNÍHO TLAKU V LEVÉ SÍNI U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ. ŠEFFLOVÁ JANA, MICHALIDESOVÁ LUCIE FN PLZEŇ, KARDIOLOGICKÁ KLINIKA CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE

J. Šefflová, L. Michalidesová (Plzeň)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - nurses, XXXI. výroční sjezd ČKS

 

Část nemocných se srdečním selháním nemá globální poruchu kontraktility levé komory (LK) srdeční vyjádřenou sníženou ejekční frakcí (EF) LK, ale srdeční selhání při zachované EF LK. Příčinou je porucha diastolické funkce LK. K dostatečnému plnění LK krví je třeba vyšší plnící tlak. Na ten se dá nepřímo usuzovat z echokardiografického vyšetření nebo přímo měřením tlaku v levostranných srdečních oddílech. Jednou z možností je měření středního tlaku v levé síni (LS). Transseptální punkce z pravé do levé síně se standardně provádí při ablacích pro fibrilaci síní. Nemocní podstupující tento výkon mají často srdeční selhání se zachovanou EF LK. Někteří nemocní mají tento tlak zvýšený
již v klidu, tam je diagnóza jednoduchá. Část nemocných má tlak v LS zvýšen až při zátěži.
Při transseptálně zavedeném pouzdru, přes které je měření prováděno se jako nejvhodnější zátěž jeví grip test. Obvyklé provádění grip testu jednoduchými měřiči s mechanickým přenášením síly stisku
na stupnici umístěné mezi mačkanými čelistmi měřiče, ale neumožňuje přesné odečítání síly, neboť ani nemocný, ani personál na stupnici dobře nevidí. Na našem pracovišti používáme grip tester, který je digitalizovaný a sílu stisku ukazuje numericky displeji vlastního přístroje. Mačkané čelisti přístroje jsou připojeny elektricky. Tak můžeme zapisovat nejen maximální sílu, kterou nemocný dokáže
ve stisku ruky vyvinout, ale i udržování požadované síly rovnající se polovině maximální síly po dobu následující minuty. U posledních 27 po sobě jdoucích pacientů, tak mohl být zjištěn zvýšený střední tlak v LS již v klidu u 8 nemocných, grip test odhalil dalších 7 nemocných, u kterých se hodnota středního tlaku dostala nad úroveň 15 mmHg nebo výše při provádění tohoto testu. U pacientů symptomatických námahovou dušností se pak pro tyto obtíže nabízí vysvětlení a v dnešní existuje i vhodná léčba.