Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HODNOCENÍ REGULACE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BĚHEM ORTOSTATICKÉ ZÁTĚŽE U OSOB S VAZODEPRESORICKOU SYNKOPOU

J. Galuszka, M. Kaiserová, J. Zapletalová, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl:
Hodnocení variability krevního tlaku a baroreflexu během ortostatické zátěže u osob s vazodepresorickou synkopou
Soubor a Metodika
Skupina 20 osob (14 žen, průměrný věk 41 let) s vazodepresorickou synkopou při head-up tilt testu (HUTT) byla porovnána s referenční skupinou 20 osob (10 žen, průměrný věk 30,5 let), které dokončily kompletní HUTT bez projevů oběhové nestability. HUTT proveden za standardních podmínek v náklonu 60 stupňů, trvání 45 min. Byly porovnány hodnoty tepové frekvence (TF), krevního tlaku (TK), senzitivity baroreflexu (BRS slope mean v ms/mmHg), indexu efektivity baroreflexu (BEI),  provedena spektrální analýza variability diastolického TK s vyhodnocením nízkofrekvenční komponenty diastolického TK v normalizovaných jednotkách (LFn.u.-dTK v %), vysokofrekvenční komponenty diastolického tlaku (HFn.u. -dTK v %), poměru LF/HF dTK) v průběhu celého náklonu a během poslední minuty náklon (LFn.u.-dTK 1, HFn.u.-dTK 1 v %, LF/HF dTK 1 v %).
Statistické zpracování: Kruskal-Wallisův test s post-hoc testy Dunnové, Shapiro-Wilk test, hladina signifikance 0,05.
Výsledky:

|Statisticky významné odchylky mediánu hodnot: TK během celého náklonu (p=0,048), TK v poslední minutě níklonu (p<0,0001), BEI během celého náklonu (p=0,004), LFn.u.-dTK během celého náklonu (p=0,002), LFn.u.-dTK v poslední minutě náklonu (p<0,0001), HFn.u.-dTK (p=0,049), LF/HF-dTK v poslední minutě náklonu (p=0,0002).
Závěr:

Statisticky významně snížená hodnota indexu efektivity baroreflexu během náíklonu, jakož i statisticky významně snížená hodnota nízkofrekvenční komponenty při statisticky významně zvýšené hodnotě vysokofrekvenční komponenty spektrální analýzy variability krevního tlaku před vznikem synkopy nasvědčují podílu dysautonomie na vzniku vazodepresorické synkopy.

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)