Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

PREDIKTORY PŘÍTOMNOSTI KOMOROVÉHO TROMBU U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

Š. Hudec, M. Hutyra, J. Přeček, M. Rada, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc)
Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS


Cíl: Stanovení faktorů predikujících přítomnost LKT u pacientů po akutním STEMI pomocí anamnestických údajů a zobrazovacích modalit -  echokardiografie, magnetické rezonance srdce s pozdním sycením gadoliniem a koronarografie.

Soubor a Metodika: 70 pacientů po IM (STEMI 95,7%) řešeném pomocí PCI (lokalizace: 93% přední stěna, 7% ostatní; průměrný věk 58,7 let) bylo vstupně (1.-3. den po IM) vyšetřeno echokardiograficky se zaměřením na detekci levokomorového trombu (LKT). Následně byli pacienti (celkem 55) indikováni k provedení CMR (1. – 3. měsíc od vzniku IM). Pomocí výsledků logistické regresní analýzy byly identifikovány statisticky významné prediktory přítomnosti LKT (p-value < 0,05). U kvantitativně významných parametrů byla vyhledána optimální cut-off hodnota (ROC analýza).

Výsledky: Prediktory přítomnosti LKT (cut off hodnota): A) detekovaného echokardiograficky (průkaz LKT u 11/70 pacientů, tj. 15,9%):  anamnestické údaje - delay (> 5 hodin), echokardiografické parametry - velikost levé síně (LAVI 32 ml/m2), EF LK Simpson biplane (<42%), tkáňové dopplerovské stanovení rychlosti septální vlny A (< 7,5cm/s) B) detekovaného CMR  (průkaz LKT 9/55, tj. 16,7%) : anamnestické údaje - delay (> 13 hodin), CMR parametry – enddiastolický rozměr levé komory (>54mm). Všechny LKT byly přítomné při postižení RIA (dle koronarografie) a při současné poruše kinetiky v oblasti přední stěny a současně hrotu.

Závěr: LKT představuje potenciálně závažnou komplikaci především u rozsáhlých infarktů přední stěny se současným postižením kinetiky v oblasti hrotu LK (perfúzní teritorium RIA). Identifikace prediktorů přítomnosti LKT může napomoci definovat skupinu pacientů, u nichž je vhodné cílené došetření pomocí metod s vysokou senzitivitou a specificitou k průkazu LKT (CMR s LGE, kontrastní echokardiografie).