Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

NOVĚ VZNIKLÉ POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY NÁSLEDKEM VÝZNAMNÉ AORTÁLNÍ REGURGITACE - KAZUISTIKA.

K. Koščová, F. Málek, R. Kočková, P. Neužil, P. Formánek (Praha)
Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

62-letý muž s pozitivní rodinnou anamnézou pro KVO byl přijatý v říjnu 2022 na spádové interní oddělení pro dušnost a otoky dolních končetin v posledních týdnech. Tří měsíce před příjmem do nemocnice byl ještě fyzicky aktivní bez limitace dušností, aktivně prováděl turistiku.

Při příjmu byla echokardiograficky zjištěná těžká dysfunkce levé komory s ejekční frakcí 15%, popsaná pouze lehká aortální regurgitace. Vstupní hodnota NT-proBNP 14601 ng/l. Za hospitalizace intenzifikovaná diuretická terapie s rekompenzací stavu. Následně odeslán na vyšší pracoviště k dalšímu vyšetření.

Provedena srdeční katetrizace s normálním nálezem na koronárních tepnách. Echokardiografie potvrdila těžkou dysfunkci výrazně dilatované levé komory s EF 15%, longitudinální kontrakce levé komory nebyly překvapivě výrazně sníženy podle tkáňové dopplerovské echokardiografie. Podrobnější analýza prokázala již významnou aortální regurgitaci.

Již během hospitalizace byla zahájena farmakoterapie srdečního selhání. 

Doplněná MRI srdce prokázala dilatovanou, koncentricky hypertrofickou LK s drobnými postiischemickými jizvami v hrotu a na spodní části septa s výrazně sníženou systolickou funkcí, bez známek přesvědčivé myokarditidy.

Po třech měsících léčby srdečního selhání došlo k zlepšení klinického stavu  a ejekční frakce dilatované levé komory na 35-40%.

Laboratorně další pokles hodnoty NT-proBNP z 3804 na 1574 ng/l.

V plánu je doplnění jícnové echokardiografie s následným definitivním rozhodnutím o dalším postupu. Významná aortální regurgitace bude nepochybně vyžadovat chirurgické řešení: Nabízí se operační náhrada aortální chlopně s dočasnou srdeční podporou, v případě zhoršení funkce levé komory s dlouhodobou srdeční podporou, eventuálně transplantace srdce. Při perzistenci systolické dysfunkce levé komory je indikována implantace ICD v primární prevenci náhle srdeční smrti.