Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HUMAN EPIDYMIDIS PROTEIN 4 U SYSTÉMOVÉ SKLERODERMIE JAKO MOŽNÝ MARKER FIBROTICKÉHO POSTIŽENÍ MYOKARDU

M. Hromádka, D. Suchý , R. Miklík, O. Topolčan, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Human epidymidis protein 4 (HE4) se podílí na patofyziologii fibrotického postižení inhibicí metalloproteináz a je považován za možný fibrózní marker k detekci srdeční remodelace. Testovali jsme hypotézu, zda hodnota HE4 koreluje s fibrotickým postižením myokardu kvantifikovaným pomocí magnetické resonance (CMR) zhodnocením extracelulárního objemu (ECV) a T1 mappingu a zda má vztah k dalším parametrům sledovaným u nemocných se systémovou sklerodermií (SSc) v porovnání se zdravým souborem.

Metodika a soubor: 33 nemocných se SSc (29 žen, věk 56.6±12.2 let) a 20 kontrol (10 žen, věk 53.7±13.1 let) bylo vyšetřeno pomocí CMR, echokardiografie, funkčního plicního vyšetření a laboratoře.

Výsledky: Plasmatická hodnota HE4 byla zvýšená u SSc pacientů [median (interkvartilové rozpětí), 72 (87-196) pmol/l] ve srovnání se zdravými kontrolami [38.5 (46.5-54) pmol/l, p<0.001]. HE4 pozitivně koreloval s ECV (r = 0.38, p<0.005) a native T1 (r = 0.33, p<0.02). HE4 negativně koreloval s globálním systolickým longitudinálním strainem (GLPS) (r = - 0.40, p<0.003) a difuzní kapacitou plic pro oxid uhelnatý (r = - 0.34, p<0.05). HE4 byl vyšší u nemocných s delším trváním onemocnění (r = 0.42, p<0.002), nenalezli jsme jeho vztah k tíži kožního postižení.

Závěr: Human epidymidis protein 4 byl zvýšený u nemocných se systémovou sklerodermií a pozitivně koreloval s difuzní myokardiální fibrózou detekovanou pomocí CMR. HE4 negativně koreloval s plicním postižením a GLPS. HE4 by mohl být užitečným markerem ve screeningu a posouzení tíže myokardiálního postižení u nemocných se systémovou sklerodermií.