Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ROLE SESTRY V ÚPRAVĚ ŽIVOTOSPRÁVY U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM

L. Šedová (České Budějovice)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cílem práce bylo vytvořit strategii edukačního procesu užitelného v praxi a ověřit jeho dopad na vybrané ukazatele kardiovaskulárního zdraví a na kvalitu zdraví. Tato observačně intervenční studie byla realizovanána v Centru prevence civilizačních chorob. K naplnění cíle byly kontruovány dva soubory, soubor edukační a kontrolní. Každý obsahoval 60 osob, léčících se s hypertenzí či dyslipidémií. V každém souboru byla polovina žen a mužů. K hodnocení efektu edukace byly měřeny hodnoty BMI, obvodu pasu, celkového tuku, celkového cholesterolu, triglyceridů a krevního tlaku a kvalita zdraví (SF 36). Edukace trvala 12 týdnů. Statistická analýza byla provedena v programu SPSS 24 a MS Excel. Z důvodů nenormálního rozložení hodnot byl k porovnání proměnných užit neparametrický test (Mann-Whitney U test), k určení síly efektu byl stanoven Koeficient d. Z výsledků je patrné, že edukace u žen vedla ke snížení hodnot pasu (p≤0,001), celkového tuku (p=0,002), BMI (p=0,002), systolického krevního tlaku (p=0,003) a celkového cholesterolu (p=0,021). U mužského souboru vedla edukace ke snížení BMI (p≤0,001), obvodu pasu (p≤0,001) a celkového tuku (p=0,014). Rozdílnosti v hodnocení kvality zdraví (SF 36) nebyly statisticky významné.