Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÝ EFEKT EXOGENNĚ NAVOZENÉ KETÓZY U PACIENTŮ S DEKOMPENZOVANÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A SYNDROMEM NÍZKÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE – PILOTNÍ VÝSLEDKY STUDIE KADHEF.

M. Šramko, V. Melenovský, A. Benák, M. Holek, M. Kleissner, M. Pazderník, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

Úvod: U chronického srdečního selhání (CHSS) dochází ke zvýšení utilizace ketolátek v myokardu. Cílem této práce bylo posoudit akutní hemodynamický efekt ketózy navozené podáním ketolátky 3-hydroxybutyrát (3-OHB) u pacientů s akutně dekompenzovaným CHSS a syndromem nízkého srdečního výdeje.
Metodika: Do studie byly zařazeni pacienti s dekompenzovaným CHSS, kteří vyžadovali inotropní podporu nejméně 24 hodin před zařazením (milrinon, 0.5±0.1 ug/kg/min). Pacientům byl v 3-hodinových intervalech podáván perorální roztok monoesteru 3-OHB (25g v 65 ml roztoku; H.V.M.N Ketone Ester, H.V.M.N, USA) do celkové dávky 75g. Sérová hladina 3-OHB a hemodynamické parametry (Swan-Ganzův katétr s kontinuální termodilucí) byly měřeny před podáním a během 24 hodin po podání 3-OHB. Cílovým parametrem byla změna srdečního indexu (CI).
Výsledky: Studijní soubor tvořilo 5 mužů a 2 ženy s CHSS na podkladě dilatační kardiomyopatie (věk: 58±6 let; ejekční frakce levé komory: 20±5%). Vstupní sérová koncentrace 3-OHB byla 0.4±0.2 mmol/L (norma: <0.6 mmol/L). Mírná ketóza byla navozena ve všech případech již během první hodiny po podání studijního roztoku (1.8±0.6 mmol/L). Maximální sérová koncentrace 3-OHB (2.5±0.8 mmol/L) byla dosažena v medián 5. hodině (IQR, 2–7). V souvislosti s navozením ketózy se u žádného pacienta neobjevili klinické komplikace. Během prvních 3-hodin po podání 3-OHB došlo k nárůstu CI o 0.9±0.6 L/min/m2 oproti výchozím hodnotám (3.4±0.9 vs. 2.5±0.5 L/min/m2; relativní nárůst 37±24%, p = 0.006). Maximální nárůst CI oproti výchozím hodnotám dosáhl 1.3±0.4 L/min/m2 (relativní nárůst 53±0.2%, p <0.001) a byl dosažen v medián 5. hodině (IQR, 3–8 hodin). Po 24 hodinách se CI oproti výchozím hodnotám nelišil (p=0.4).
Závěr: Navození mírné ketózy podáním 3-OHB vedlo k významnému přechodnému zvýšení srdečního výdeje i přes zavedenou inotropní podporu.