Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KOMA PERZISTUJÍCÍ 72 HODIN PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH TEPLOTNÍ MANAGEMENT PREDIKUJE NEPŘÍZNIVÝ NEUROLOGICKÝ STAV ZA ŠEST MĚSÍCŮ

M. Kleissner, M. Šramko, J. Kettner, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Úvod: Včasná prognostikace u komatozních pacientů po mimonemocniční oběhové zástavě (OHCA; out-of-hospital cardiac arrest) může zásadně pomoci v terapeutickém rozhodování a informování rodiny postiženého.
Cíl: Popsat vývoj neurologického stavu selektované populace pacientů po OHCA, kteří zůstávají v kómatu třetí den hospitalizace.
Metody: Z našeho souboru 204 konsekutivních přeživších po OHCA, kteří podstoupili teplotní management a u nichž jsme měli k dispozici šestiměsíční kontroly, jsme analyzovali 73 subjektů (36 %) s perzistujícím kómatem po 72 hodinách od OHCA s vysazenou analgosedací. Zhodnotili jsme jejich neurologický stav po šesti měsících pomocí škály CPC (Cerebral Performance Category).
Výsledky: Ze 73 pacientů s perzistujícím kómatem třetí den po OHCA měl příznivý neurologický stav po šesti měsících (CPC 2) pouze jeden pacient (1 %). Ostatních 72 nemocných (99 %) mělo buď špatný neurologický stav, anebo v průběhu sledování zemřelo: CPC 3: 2 (3 %), CPC 4: 8 (11 %), CPC 5: 62 (85 %). Přítomnost kómatu po 72 hodinách měla následující predikci pro nepříznivý neurologický výsledek za šest měsíců: senzitivitu 86 %, specificitu 99 %, pozitivní prediktivní hodnotu 99 % a negativní prediktivní hodnotu 91 %.
Závěr: Perzistující kóma u pacientů bez sedace po 72 hodinách od OHCA silně koreluje s nepříznivým střednědobým neurologickým stavem, nezávisle na jiných klinických proměnných. Tato informace může pomoci při rozhodování o rozsahu léčby.