Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ÚSPEŠNÝ MANAŽMENT MASÍVNEJ PERIKARDIÁLNEJ TAMPONÁDY POČAS KORONÁRNEJ INTERVENCIE.

D. Brozmannová, Ľ. Baldovský, S. Balková, O. Hlinomaz, D. Liška, P. Michalka, J. Sumbal, I. Vulev (Bratislava, SR)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Úvod: Perforácia koronárnej artérie je zriedkavou, avšak obávanou komplikáciou v katetrizačnej sále, ktorá môže viesť k  perikardiálnej tamponáde. Hemoragická perikardiálna tamponáda je život ohrozujúcim stavom, ktorý vyžaduje neodkladnú perikardiocentézu a okamžitú multidisciplinárnu spoluprácu.

Metóda: Autori demonštrujú kazuistiku 78 ročného hypertonika s permanentnou fibriláciou predsiení  (FA), ktorý absolvoval selektívnu koronarografiu z dôvodu opakovaných kardiálnych dekompenzácií. Koronárna angiografia odhalila 80 %-nú stenózu proximálnej časti ramus interventricularis anterior ( RIA). Počas intervencie po nafúknutí balóna dochádza k ruptúre koronárnej  artérie s rýchlym vývojom masívnej kardiálnej tamponády. Pri okamžitej perikardiocentéze  bola autotrasfudovaná  krv z perikardu cez femorálnu vénu so simultánnou snahou o reparáciu poškodenej artérie.

Výsledky: Perforácia bola ošetrená použitím koronárneho stentgraftu. Pacient bol prechodne observovaný na Anesteziologicko-resuscitačnom oddelení za frekventných echokardiografických kontrol. S odstupom niekoľkých hodín dochádza  k opakovanej hemodynamickej instabilite pri rastúcom perikardiálnom výpotku, bola indikovaná emergentná rekoronarografia. Odhalili sme  leak v spodnej časti stentgraftu, ktorý bol ošetrený naložením ďalších dvoch stentgraftov s optimálnym  angiografickým efektom. Celkovo bolo autotransfudovaných 2100 ml krvi. Počas procedúr bola 2x realizovaná elektrická defibrilácia z dôvodu komorovej fibrilácie. Napriek preexistujúcej FA, ktorá bola hodnotená ako permanentná, bol nastolený sínusový rytmus, ktorý pretrvával 48 hodín. 

Záver: Autotransúzia perikardiálnej krvi je život zachraňujúcim výkonom pri masívnej hemoragickej tamponáde. Koronárne stentgrafty  sú v prípade ruptúry koronárnej artérie pri vhodnej anatómii metódou voľby.